Հոդվածներ

1918թ. Բրեստի հաշտությունը ժամանակակիցների և հայ պատմագրության գնահատմամ:  Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, 2012, № 2 (190), էջ 46-62։

 

 

Ազգերի լիգան ու Հայաստանի Հանրապետությունը 1919թ. երկրորդ կեսին - 1920թ.: 15 էջ:

Ամերիկացի քարոզիչները արևմտահայերին օգնելու և նրանց հայրենադարձության խնդիրների մասին (1919-1922թթ. արխիվային փաստաթղթերի հիման վրա): Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 2015, № 1 (643), էջ 54-69:

ԱՄՆ-ի օգնության կազմակերպումը և Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920թթ.: Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2008, N № (621), էջ 96-113, անգլ.:

 

Ավետիս Ահարոնյանի 1919թ. հուլիսի 28-ի և 30-ի նամակները Փարիզից: Ա.Ղազիյանի համահեղինակությամբ։ Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Երևան, 2007, № 1-2 (109-110), էջ 70-83:

 

Ավետիս Ահարոնյանի 1920թ. մարտի 19-ի և 23-ի նամակները Լոնդոնից: Բանբեր Հայաստանի արխիիվիների, 2009, № 2 (114), էջ 109-122։

 

Ավետիս Ահարոնյանի նամակները Սևրի պայմանագրի ստորագրման նախապատրաստական աշխատանքների մասին: Բանբեր Հայաստանի արխիվների։ 2012, № 1-2 (119-120), էջ 60-76:

Արեւմտեան այաստանի պաշտպանութեան խնդիրները ԱՄՆի եւ Դաշնակից տէրութիւնների քաղաքականութեան ոլորտում (1917-1918թթ.): Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս, Պէյրութ, 2015, հատ.35, էջ 273-292:

Բրեստ-Լիտովսկի հաշտությունից մինչև Մուդրոսի զինադադար. չկատարված պայմանագրերի պատմություն: Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2013, № 1 (637), էջ 21-39։

Ի՞նչ տուեց 1918-1920թթ. Հայաստանի Հանրապետութեանը բրիտանական զօրքի կէս տարուան առկայութիւնը։ Ազդակ, Բեյրութ, 2003, № 4, էջ 31-33։

 

 

Կնոջ  տեղը  հայկական  միջավայրում: Թարգմանեց Հ.Այվազյան: Հայություն, Երևան, 12-20.05.1993, № 6 (24), էջ 1:

Հայ դիվանագիտությունը Լոնդոնի առաջին կոնֆերանսում եվ սահմանային հարցերը (1920թ. փետրվարի 12 - ապրիլի 10)։  Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, № 2 (650), էջ 48-69:

Հայաստանը ԱՄՆ Պետական դեպարտամենտի 1917-1920թթ. փաստաթղթերում: Ժողովածուի կազմող ու ռուսերենի թարգմանիչ Գ.Գ.Մախմուրյան։ Երևան, Հայաստանի ԳԱԱ Պատմության ին-տ, 2011, 560 էջ։ Խմբ.Վ.Ն.Ղազախեցյան։ ISBN 978-99941-73-63-1, 900 օրինակ։ Գրախոսություն Ա.Վիրաբյանի։ Պատմաբանասիրական հանդես, 2012, № 2 (190), էջ 246-250։

Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը Հայոց Ազգային խորհրդի նիստերի անձանագրություններում: Պատմաբանասիրական հանդես, 2014, № 1 (195), էջ 214-235։

 

Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտությունը 1920թ. հունվար-ապրիլ ամիսներին: Պատմա-բանասիրական հանդես, 2007, № 2 (175), էջ 82-96։

 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանային խնդիրներն ու բրիտանական քաղաքականությունը։ Պատմաբանների երկխոսություն: Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2007, № 3 (620), էջ 230-245: 

Հայաստանն ու Անդրանիկը ԱՄՆ-ի 1917թ. արևելյան քաղաքականության մեջ և Հայոց ազգային խորհուրդը։ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2014, № 3 (642), էջ 323-343։

 

Հայաստանն ու նրա տարածքային խնդիրը Փարիզի հաշտության կոնֆերանսում (1919թ. հունվարի 18 - հունիսի 28) Պատմաբանասիրական հանդես, 2018, № 3 (209), էջ 104-124։

 

Հայերի ցեղասպանության թեման ամերիկյան պատմագրության մեջ (1985-1994թթ.)։ Պատմա-բանասիրական հանդես, 1995, № 1 (141), էջ 39-52; № 2 (142), էջ 21-32։

 

 

Հայկական ազգային օջախի առաջացման ու տեղակայման հարցի շուրջ (1920-1922թթ.)։  "Review of Armenian Studies." Yerevan, 2017, № 3 (15), p.76-97 Բանբեր հայագիտության, Երևան, 2017, № 3 (15), p.76-97, անգլ.:

Հայկական դիվանագիտությունը 1919թ. հուլիս-օգոստոս ամիսներին։ Փարիզյան շարունակությունը Վերսալի պայմանագրից հետո: Հայոց պատմության հարցեր։ Գիտական հոդվածների ժողովածու, հ.9։ Խմբ.Ա.Ա.Մելքոնյան։ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ։ Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 2008, էջ 218-231։

Հայկական հարցը Փարիզի հաշտության կոնֆերանսում ու բրիտանական քաղաքանությունը (1919թ. հունվար-մարտ ամիսներին): Բանբեր Հայաստանի արխիվների, 2006, № 2 (108), էջ 127-137:

Հայկական մանդատի և նրա սահմանների հարցի քննարկումը ԱՄՆ Սենատի 1920թ. հունիսի 1-ի վերջին լսումներում: Պատմաբանասիրական հանդես, 2017, № 3 (206), էջ 74-90:

 

ՀՀ արտաքին քաղաքականության հարցերի արծարծումը Ավետիս Ահարոնյանի Փարիզից ու Սան Ռեմոյից ուղարկված նամակներում: Բանբեր Հայաստանի արխիվների, 2010, № 1 (115), էջ 56-71:

Հովհաննես Թումանյանի ելույթները Հայոց ազգային խորհրդի և Ալեքսանդրապոլի արտակարգ խորհրդակցության նիստերում (1918p. ապրիլ-հուլիս): Պատմաբանասիրական հանդես, 2014, № 3 (197), էջ 237-250:

Հովհաննես Թումանյանի մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական առաքելությանը Բաթումում (1918p. հուլիսի 3-5): Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2020, № 3 (660), էջ 17-30:

Ճգնաժամ` վտանգ և հնարավորություն։ Թարգմանեց Հ.Այվազյան: Հայություն, 21-31.10.1992, № 15, էջ 2:

 

Մայիսի 28-ը՝ Հայաստանի Հանրապետության հռչակման օր։ 3 էջ:

Մի քանի նկատառում։ Պատմաբանասիրական հանդես, 2020, № 2 (214), էջ 285-286:

Նախիջեվանի գավառը Մոսկվայի պայմանագրի և 1920-1921թթ. ռուս-թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների համատեքստում։ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2021, № 2 (662), էջ 9-36:

Նախիջեվանի խնդիրն ամերիկյան քաղաքականության մեջ (1919-1920թթ.)։ Պատմաբանասիրական հանդես, 2018, № 1 (207), էջ 35-55:

Նախիջեւանն ըստ Մ. Նահանգների Պետքարտուղարութեան եւ Հայաստանի Ազգային արխիվի փաստաթղթերի (1918-1920)։  Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս, 2017, հատ.37, էջ 207-244:

 

Շուշի քաղաքի 1920թ. մարտի 23-26-ի ողբերգությունը հայրենաական և օտար պատմագրության մեջ։  Պատմաբանասիրական հանդես, 2021, № 2 (217), էջ 112-133:

 

 

 

 

Պատմական եւ քաղաքական հայրենիքի սահմանները։ Որտեղ է այն սկսվում ու վերջանում։  Հարցազրույց Լ.Մխիթարյանի։ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 1.07.2021, էջ 1: https://hhpress.am/hanrapetutyun/2021/2070   

 

Ռուսաստան և Հայաստան. ընդհանուր ուղի տարբեր խոչընդոտներով։ Թարգմանեց Հ.Այվազյան: Հայություն, 1-15.06.1993, № 7, էջ 1-2:

 

 

 

Սարդարապատից Բաթում. հայոց հերոսապատումն ու Քառյակ դաշինքի կիսափլուզման շրջանը (1918թ. ապրիլ հուլիս)։ Պատմա-բանասիրական հանդես, 2019, № 3 (212), էջ 83-95։

 

 

Տարածաշրջանային համագործակցության փորձերը և Անդրկովկասյան հանրապետությունների II կոնֆերանսը (1920թ. ապրլի 9-22)։  Պատմա-բանասիրական հանդես, 2010, № 3 (185), էջ 54-71։ 

 

 

Ուինստոն Չերչիլի արխիվը Անդրանիկ Օզանյանի մասին։ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2007, № 2 (619), էջ 102-111:

 

 

Փաստաթղթեր Խարբերդի նահանգի մասին (1919-1922թթ.): Բանբեր Հայաստանի արխիվների, 2008, № 2 (112), էջ 75-86։