Articles

American Missionaries on Issues of Relief for Western Armenians and Their Repatriation (According to Archival Documents of 1919-1922). Text in Russian. Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 2015, № 1 (643), էջ 54-69 ("Herald of the Social Sciences." Yerevan, 2015, № 1 (643), p.54-69).

 

Armenia and Andranik in American Eastern Policy of 1917 and the Armenian National Council. Text in Armenian. Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2014, № 3 (642), էջ 323-343 ("Herald of the Social Sciences," 2014, № 3 (642), p.323-343).

 

 

Armenia and Its Territorial Issue at the Paris Peace Conference (1919 January 18 - June 28)l. Text in Russian. Պատմաբանասիրական հանդես, 2018, № 3 (209), էջ 104-124 ("Historical-Philological Journal," 2018, № 3 (209), p.104-124).

The Armenian Diplomacy at the I London Conference and the Issue of the Boundaries (February 12 - Alril 10, 1920).  Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, № 2 (650), էջ 48-69 ("Herald of the Social Sciences," 2017, № 2 (650), p.48-69).

The Armenian Question and the Republic of Armenia in Reports of the British Parliament in February - April, 1920.).  Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2009, № 2 (625), էջ 20-32; № 3 (626), էջ 19-31 ("Herald of the Social Sciences," 2009, № 2 (625), p.20-32; № 3 (626), p.19-31).

 

Book  Review. Աբրահամյան Հրանտ։ Խորհրդային Հայաստանը Համազգային պայքարի տարիներին (1988-1990 թթ.) (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2019, 384 էջ) Abrahamyan Hrant. Soviet Armenia During the Years of the Nationwide Struggle (1988-1990).  "Review of Armenian Studies." Yerevan, 2020, N 2 (23), p.267-273 (Բանբեր Հայագիտության, 2020, № 2 (23), էջ 267-273).

 

Book  Review. Եփրիկյան Արմինե։ Նախիջեվանը 1917-1921թթ. (Երևան, Հեղինակային հրատ., 2020, 324 էջ) Eprikyan Armine. Nakhijevan 1917-1921.  "Review of Armenian Studies," 2020, № 3 (24), p.248-257 (Բանբեր Հայագիտության, 2020, № 3 (24), էջ 248-257).

 

 

Book  Review. Հովհաննիսյան Լիլիթ։ Հայկական հարցի 1915-1923թթ. պատմության հիմնահարցերի լուսաբանումը Հայաստանյան պատմագիտության մեջ (1991-2015թթ.) (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2020, 384 էջ) Hovhannisyan Lilit. The Elucidation of the Armenian Question, 1915-1923, in Historical Science of the Republic of Armenia (1991-2015).  "Review of Armenian Studies," 2021, № 2 (26), p.244-251 (Բանբեր Հայագիտության, 2021, № 2 (26), էջ 244-251).

 

British-American Contradictions and the Republic of Armenia of 1918-1920. Text in Russian. США-Канада. Экономика, политика, культура, Москва, 2000, 3, с.84-99.

 

 

Collection of Papers Relating to the Armenian District of Nakhijevan (1918-1920 ) from the U.S. Department of State and the National Archives of Armenia. "Fundamental Armenology." Yerevan, 2016, № 2, p.346-381. http://www.fundamentalarmenology.am 

Diplomacy of the Republic of Armenia in January-April of 1920. Text in Russian. Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, 2007, № 2 (175), էջ 82-96 ("Historical-Philological Journal." Yerevan, 2007, № 2 (175), p.82-96).

 

 

 

Endeavours of Regional Collaboration and the 2nd Conference of Transcaucasian Republics (April 9-22, 1920). Text in Russian. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2010, № 3 (185), էջ 54-71 ("Historical-Philological Journal," 2010, № 3 (185), p.54-71).

Evaluation of the 1918 Brest Treaty by Contemporaries and by the Armenian Historiography. Text in Russian. Պատմաբանասիրական հանդես, 2012, № 2 (190), էջ 46-62 ("Historical-Philological Journal," 2012, № 2 (190), p.46-62).

From the Brest Litovsk Treaty to the Armistice of Mudros: History of Non-Compliance With Conventions. Text in Russian. Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2013, №1 (637), էջ 21-39 ("Herald of the Social Sciences," 2013, № 1 (637), p.21-39).

From Sardarapat to Batum: an Armenian epic and period of the half-value for the Quadruple bloc of central powers (Appril July 1918). Text in Russian. Պատմաբանասիրական հանդես, 2019, № 3 (212), էջ 83-95 ("Historical-Philological Journal," 2019, № 3 (212), p.83-95).

 

The Harbord Mission Reports on Armenia, 1919, in the U.S. Department of State Archives. "Fundamental Armenology," 2015, № 2, p.423-450. http://www.fundamentalarmenology.am

The Hearing on the Issue of the Armenian Mandate and its Boundaries at the U.S. Senate Last Debates of June 1, 1920. Text in Russian. Պատմաբանասիրական հանդես, 2017, № 3 (206), էջ 74-90 (""Historical-Philological Journal," 2017, № 3 (206), p.74-90).

Management of the U.S. Relief and the  Republic of Armenia, 1918-1920. Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2008, № 1 (621), էջ 96-113 ("Herald of the Social Sciences," 2008, № 1 (621), p.96-113).

Nakhijevan in Documents of the U.S. Department of State and the National Archives of Armenia (1918-1920). Text in Armenian. Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս, Պէյրութ, 2017, հատ.37, էջ 207-244 ("Haigazian Armenological Review." Beirut, 2017, vol.37, p.207-244).

Nakhijevan Region in the Context of the Treaty of Moscow and of the Russian-Turkish-Azerbaijanian Relations in 1920-1921. Text in Russian. Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2021, № 2 (662), էջ 9-36 ("Herald of the Social Sciences," 2021, № 2 (662), p.9-36).

On the Issie of Origination and Location of the Armenian National Home (in 1920-1922). "Review of Armenian Studies," 2017, № 3 (15), p.76-97 (Բանբեր հայագիտության, Երևան, 2017, № 3 (15), էջ 76-97).

Participation of Hovhannes Tumanyan in the Diplomatic Mission of the Republic of Armenia at Batum (in 1918, July 3-5). Text in Armenian. Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2020, № 3 (660), էջ 17-30 ("Herald of the Social Sciences," 2020, № 3 (660), p.17-30).

The Policies of the U.S. and the Allied Powers Regarding the Defense of Western Armenia (1917-1918). Text in Armenian. Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս, 2015, հատ.35, էջ 273-292 ("Haigazian Armenological Review," 2015, vol.35, p.273-292).

The Problem of Nakhijevan in the American Policy (1919-1920). Text in Russian. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2018, № 1 (207), էջ 35-55 ("Historical-Philological Journal," 2018, № 1 (207), p.35-55).

The Theme of the Armenian Genocide in the USA Historiography (1985-1994). Text in Russian. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1995, № 1 (141), էջ 39-52; № 2 (142), էջ 21-32 ("Historical-Philological Journal," 1995, № 1 (141), p.39-52; № 2 (142), p.21-32).

 

Tragedy of Shushi on March 23-26, 1920, As Exposed in Domestic and Foreign Historiography. Text in Russian. Պատմաբանասիրական հանդես, 2021, № 2 (217), էջ 112-133 ("Historical-Philological Journal," 2021, № 2 (217), p.112-133).