Reports

 

Alexandropol of 1918-1920 in the Documents of the U.S. Department of State and the National Archives of Armenia. “Shirak Historical and Cultural Heritage: Modern Issues of Armenology.” 9th International conference (Gyumri, 24-25.09.2016). Գիտական աշխատություններ։ Գյումրի, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի Հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, 2016, հատ.XIX, էջ 104-113 (Proceedings. Gyumri, Shirak's Center for Armenian Studies, NAS of Armenia, 2016, vol.XIX, p.104-113): Published in Russian. As well as: Զեկուցումների դրույթներ։ Երևան, Գիտություն, 2016, էջ 108-111(Abstract of Papers. Yerevan, Gitutyun, 2016, p.108-111).

 

 April 26, 1915, Treaty of London at the Paris Peace Conference (at the discussions of April-May of 1919). “Armenian Question.” Papers of the international conference, dedicated to the 120th anniversary of the internationalization of the Armenian Question (Yerevan, 6, 23-24.11.1998). “Rachya Acharian” university, Research center on the studies of Armenian Question, issue № 1. Yerevan, Artagers, 2000, p.83-84. «Հայոց պատմության հարցեր»։ Գիտական հոդվածների ժողովածու, հ.8։ Պատմության ինստիտուտ։ Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 2007, էջ 252-274 ("Issues of the Armenian history." Anthology of the scientific articles, vol.8. Institute of History. Yerevan, NAS of Armenia, 2007, p.252-274). Published in Russian.

Armenia and Armenian Question in the U.S. policy of 1917-1918.  “World War I and the the Armenian people (history and actual problems).” International conference, Collection of papers (Yerevan, 1-2.10.2014). National Academy of Sciences of the Republic of Armenia. «Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը (պատմության եվ արդիական խնդրներ) միջազգային գիտաժողով։ Զեկուցումների ժողովածու։ Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ին-տ, 2015, էջ 158-171 (Yerevan, Institute oh History of the NAS RA, 2015, p.158-171). Published in Armenian, also in Russian.

Historical Importance of the Unification of Artsakh with Its Motherland (1988-1990).  Գիտական ընթերցումներ (հոդվածների ժողովածու)։ Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողովի նյութեր։ Ստեփանակերտ, ԱրՊՀ, 2018, էջ 448-452 (Scientific Reading (Collected papers). Papers of the Conference Artsakh, Karabakh Movement 30, dedicated to the 30-th anniversarty of the Karabakh Movement. Stepanakert, Artshakh State University, 2018, p.448-452). Published in Armenian.

The Karabakh Movement of 1988-1990 in Foreign Historical Science and Political Studies.  "The Karabakh Movement - 30 years ago (its history, reinterpretation, lessons)." International scientific conference. Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of Science of the Republic of Armenia. Yerevant, 10-12.09.2018, 12 p. Presented in Armenian.

Modern processes in Armenia. Socialism on the eve of 21st century, International colloquium, papers (Mexico, 27-30.11.1990). Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Mexico. “El socialismo en el umbral del siglo XXI.” Coord.A.Anguiano. Mexico, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, Xochimilco, 1991, p.226-238. Published in Spanish.

The Sevres Peace Treaty and U.S. policy in regard to the Republic of Armenia in 1919-1920. "Republic of Armenia-100." International conference (Yerevan, 25-26.05.2018). «Հայաստանի Հանրապետություն-100» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու։ Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ին-տ, 2018, էջ 284-294 ("Republic of Armenia-100." Collection of Presentations. Yerevan, In-t of History of the Armenian NAS, 2018, p.284-294): Published in Armenian.

The Sevres Treaty and the Republic of Armenia in the U.S. policy of 1919-1920. "Republic of Armenia-100." International conference (Yerevan, 25-26.05.2018). «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 2019, № 2 (656), էջ 72-86 (“Herald of Social Sciences,” Yerevan, 2019, № 2 (656), p.72-86. Published in Russia.

Shushi of 1919-1920 in the documents of the U.S. Department of State and the National Archives of Armenia. "The Azerbaijan's policy of state terrorism and ethnic cleansing aimed against Mountainous Karabagh." Papers of the International theoretical and practical conference (Stepanakert, Shushi, 21-24.03.2010). Ed. M.A.Harutyunyan, Katchar year-book 4. Shushi, Katchar, 2010, p.61-74. Published in Russian.

Social crisis, dilemmas in foreign policy and the threat of genocide. (Armenia and Britain in 1918-1920). International conference on the problems of Genocide (Yerevan, 21-23.04.1995). «Կանթեղ»։ Գիտական հոդվածների ժողովածու, գիրք 4 (33)։ Խմբ.Լ.Արզումանյան։ «Ինտերլինգվա» լեզվաբանական համալսարան։ Երևան, Ասողիկ, 2007, էջ 142-155 ("Kantegh."  Collected articles, book 4 (33). Ed. L.Arzoumanian. "Interlingua" Linguistic University. Yerevan, Asoghik, 2007, p.142-155). Published in Russian:

The topic of the destruction of Shushi on March 23-26, 1920, and the genocide of its Armenian population in domestic and foreign historiography. "Genocidal behavior of Azerbaijan: history and modernity (from the political and legal assessment of crimes to the International court)." International scientific and practical online conference Papers of the International theoretical and practical conference on the 100th anniversary of the massacres of Armenians in the city of Shushi (15-16.07.2020, city of Shushi), collected papers. Comp. and ed. M.A.Harutyunyan. Yerevan, Edith Print, 2021, p.423-442. Published in Russian: