Թարգմանություններ

Ռ.Հովհաննիսյան: Դաշնակիցների պատասխանը: Երեկոյան Երեվան։ Երևան, 1990, 28.05, էջ 2, 4; 11.07, էջ 3-4; 19 էջ: Գ.Վարդումյանի մասնակցությամբ։ R.G.Hovannisian. The Republic of Armenia, in 4 vols, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1971-1996, vol.I, ch.X The Allied response, p.292-309:

 

Ռ.Հովհաննիսյան։ Կովկասյան Հայաստանը կայսերական եվ խորհրդային կառավարման միջեվ։ Ազգային անկախության նախերգանք։ Անդրկովկաս. ազգայնականությունը և սոցիալական փոփոխությունը թեմայով գիտաժողովի զեկուցում, առաջաբանով։ Քենանի ինստիտուտ։ Վաշինգտոն, 24-25. 04.1980։   Ավանգարդ։ Երևան, 1990, 19.09, էջ 3; 21.09, էջ 3; 23.09, էջ 3; 26.09, էջ 3; 28.09, էջ 3; 30.09, էջ 3; 3.10, էջ 3; 31 էջ: Գ.Վարդումյանի մասնակցությամբ։ R.G.Hovannisian. Caucasian Armenia between imperial and soviet rule. "Transcaucasia: nationalism and social change." Conference papers. Kennan institute, Washington, 24-25. 04.1980. Ed.by R.G.Suny. Ann Arbor, University of Michigan Slavic studies, 1983: