Աբրահամյան Հ.Բ. 1918-1920 թթ. արցախահայության համագումարների ժողոգրդավարությունը)։ «ՀՀ ԳԱԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 2012, հ.3, էջ 21-36:

--. Արցախահայության գոյամարտ։ Երևան, Գիտելիք, 1991, 174 էջ։   

--. Խորհրդային Հայաստանը համազգային պայքարի տարիներին (1988-1990 թթ.)։ Պատ. խմբ. Գ.Գ.Մախմուրյան։ Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2019, 384 էջ։

--. Ղարաբաղի հայության համագումարների պատմությունից (1918 թ. հուլիս - 1920թ. մայիս)։ «Բանբեր Հայաստանի արխիվնեի», Երևան, 1986, հ.1, էջ 17-36:

--. Մարտ կրակագծի մատույցներում։ Երևան, Ամարաս, 2008, 304 էջ։

--. Մարտնչող Արցախը 1917-2000։ Գիրք Ա, 1917-1923: Երևան, Զանգակ-97, 2003, 340 էջ:

--. Գիրք Գ, 1985-2000: Ստեփանակերտ, Դիզակ Պլյուս, 2007, 744 էջ։

Աբրահամյան Վ.Մ. 1918-1921 թթ. հայ-վրացական վիճելի տարածքների հարցի շուրջ։ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվ Պետական մանկավարժական ինստիտուտի  «Գիտական տեղեկագիր», Գյումրի, 2013, պրակ Բ, էջ 62-73:

Աբրահամեան-Բաշգառնեցի, խմբապետ Մարտիրոս։ Իմ յիշելի յուշերը։ Գիրք Ա։ Կազմեց Արսէն Մամեան։ Թեհրան, 1978:

Ա-Դո։ Հայության երկունքը։ Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Երևան, 2019,  765 էջ։  

Մեծ դեպքերը Վասպուրականում 1914-1915 թվականներին։ Երևան, 1917:

--. Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները։ Ուսումնասիրութեան մի փորձ այդ երկրի աշխարհագրական, վիճակագրական, իրաւական և տնտեսական դրութեան։ Երեւան, Կուլտուրա, 1912, 406 էջ:

Ադոնդ Ն.  Երկեր, 4 հատորով։ Հատ.Ա Հայկական հարց։ Երևան, Հայագիտակ, 1996, 224 էջ։ ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության ինստիտուտ-թանգարան, Հայագիտական բարեգործական ընկերություն, ԵՊՀ։

Ադրբեջանի պետական ահաբեկչության և էթնիկական զտումների քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Խմբ. Մ.Ա.Հարությունյան։ Շուշի, Կաճառ, 2010,  348 էջ։

Ալեքսանդրյան Ա. Կարս, 1920-1921: Երևան, 1986:

Ահարոնյան Ա.  Սարդարապատից մինչեվ Սեվր եվ Լոզան: Քաղաքական օրագիր 1919-1927: Երևան, ԵՊՀ, 2001, 252 էջ:

Աճառյան Հ. Կյանքիս հուշերից։ Երևան, ԵՊՀ, 1967, 485 էջ։

Այվազյան Ա.Ա. Նախիջևանը 1905 թ. եւ 1918-1919 թթ. կրակե շղթայի գոյամարտերում։ Երևան, Ա.Այվազյան, 2005, 432 էջ։

Այվազյան Հ. Զորավար Անդրանիկ և Հովհաննես Թումանյան։ Երևան, Հայկական հանրագիտարան, 2004, 336 էջ։

Անդրանիկ։ Մարտական հրահանգներ։ Առաջարկներ, նկատողություններ և խորհուրդներ։ Երևան, Երևանի համալսարան, 1992,  88 էջ:

Անդրանիկի յուշերը։ «Հայրենիք», Պոսթոն, 1930, 136 էջ։

Ասպետ Ա. Դրվագներ Հաճնո հերոսամարտերեն և հերոսին ոդիսականը։ Բեյրութ, 1961:

Ավետիսյան Հ.Ա. Հայկական հարցը 1918 թվականին: «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1993, հ.4, էջ 25-38, 1994, հ.1, էջ 15-35:

--. Հայկական հարցը 1918 թվականին: Երևան, Բարձրագույն դպրոց,1997, 436 էջ:

Ավետիսյան Մ.Ն. Նախիջևանի պատմության վավերագրեր (1889-1920թթ.): «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1996, հ.3, էջ 186-196:

Աւետյան Մանուկ։ Հայ ազատագրական ազգային յիսնամեայ  (1870-1920)։ Յուշամատեան եւ Զօր.Անդրանիկ։ Վերլուծական հայեցողութեամբ և վաւերական տուեալներով։ Փարիզ, Le Soleil, 1954, 525 էջ:

Արզումանյան Մ.Վ. Նանսենը եվ Հայաստանը: Երևան, Հայաստան,  1986։

Արծրունի Վահէ։ Հայ-տաճկական պատերազմը։ Հայ սպայութիւնը։ Շատախ։ Երեւան, Մուղնի հրատ., 2002, 456 էջ։

Արմէն Գարօ: Ապրուած օրեր։ Բոստըն, Հայրենիք, 1948, 207 էջ։

Արսլանյան Ա.Հ. Առաջին աշխարհամարտի ընթացքին Անդրկովկաս միջամտելու անգլիական որոշումը։ «Armenian Review», Boston, 1974, vol.27, Summer, p.146-159:

Արցախը կանչում էր Անդրանիկին։ (Փաստաթղթեր:) Երևան, Հայաստան, 1995:

Արցախի ժողովրդագիտությունը։ Ազգագրություն, հատ.1։ Խմբ. Ա.Յու.Սարգսյան, հատ. խմբ. Վ.Ա.Սաֆարյան, Ն.Է.Առուստամյան։ Ստեփանակերտ, ԱրՊՀ, 2019,  736 էջ։

   Արցախի ժողովրդագիտությունը։ Ազգագրություն, հատ.1։ Խմբ. Ա.Յու.Սարգսյան, հատ. խմբ. Լ.Գ.Մարգարյան, Հ.Ս.Ղազարյան։ Ստեփանակերտ, ԱրՊՀ, 2019,  754 էջ։

Աֆանասյան Ս. Սարդարապատի հաղթանակը (Հայաստան, մայիս 1918): Երևան, Իրավաբանական գրականություն, 1991, 110 էջ:

Բաբալեան Ա. Էջեր` Հայաստանի անկախութեան պատմութիւնը։ Մատենաշար «Յուսաբեր», թիւ 96: Գահիրէ, Յուսաբեր, 1959, 55 էջ:

--. Կարսի անկումը: «Հայրենիք», Բոստոն, 1923, հ.12:

Բալագյան Լ.Լ. Ալեքսանդր Մանթաշյանց: Ազգային բարերարը և գեղարվեստի մեկենասը: Երևան, Հայաստան, 1991:

Բալայան Վ.Ռ. 1920 թ. մարտի 23-ի Շուշիի ջարդերը որպես 1915 թ. Հայոց ցեղասպանության անպատժելիության հետևանք։ «Հայագիտության ուսումնասիրություններ», Ստեփանակերտ, 2015, հ.6, էջ 31-42։

--. Արցախի պատմությունը հնադարից մինչև մեր օրերը։ Երևան, Ամարաս, 2002,  408 էջ։

--. Դրվագներ արցախահայության ազատագրական պայքարի պատմության (1813-2007թթ.)։ Ստեփանակերտ, Սոնա, 2012,  416 էջ։

--. Շուշի. տեղն ու դերը հայոց քաղաքակրթական համակարգում։ Երևան, Զանգակ, 2017, 560 էջ։  

Բակուրյան Մ. Դաշնակցությունը յեվ ֆրանսիական հրամանատարությունը: «Նոր ուղի», Յերեվան, 1931, գիրք 4, էջ 84-97:

Բարթիկյան Հ. Վասպուրականցիներ Բյուզանդական կայսրության ծառայության մեջ XI-XII դարերում: «Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, 2000, հ.3, էջ 131-151:

Բոյաջյան Տ. Հակական լեգեոնը: Ուտերտաուն, Մասս., 1965:

Գալոյան Գ.Ա. Հայաստանը եվ Մեծ Տերությունները 1917-1923թթ.: Երևան, Գիտություն, 1999, 539 էջ:

--. Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական օգնություն ցույց տալու խնդիրը: «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1996, հ.2, էջ 3-14:

--. Հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո: «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1993, հ.4, էջ 3-24:

--. Պատմության քառուղիներում: Ազատագրված ժողովրդի վերածնունդ: Երևան, Հայաստան, 1982, 464 էջ:

Գալստյան Գ.Հ. Մարաշ կամ Գերմանիկ և հերոս Զեյթուն: Նյու Յորք, 1934:

Գալստյան Հ.Փ. Չուղարկված նամակներ: Երևան, Գասպրինտ, 2013, 177 էջ:

Գարեգին արքեպիսկոպոս Յովսէփեանց: Ոգուն չապաւինելու արդիւնքը: Կարսի անկումը 1920թ. հոկտեմբերի 30-ին: Երեւան, Ազգայնական, 2002, 144 էջ:

Գրիգորյան Ռ.Ս. Փաստաթղթեր Զանգեզուրի 1918-1919թթ. ինքնապաշտպանական կռիվների մասին: «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1989, հ.6, էջ 73-86:

Դալլաքյան Կ.Լ. Ռամկավար Ազատական կուսակցության պատմություն: Երևան, Գիտություն, 1999, 309 էջ

Դաշնակցական կառավարության դոկումենտներից: Երևան, 1922:

Դեվոյանց Տ. Կյանքի դրվագներից: «Հայրենիք Ամսագիր», Բոստոն, 1946, հ.24, հունվար-փետրվար:

Եափուճեան, Աւետիս£ Արեւմտահայաստանի կորուստը եւ անոր պատասխանատուները£ Գահիրէ, Արեւ, 1970:

Եսայան Ա.Ա. Հայաստանի միջազգային իրավական դրությունը: 1920-1925: Երևան, Միտք, 1967:

--. «Հայկական հարցը» եվ միջազգային դիվանագիտությունթ: Երևան, Միտք, 1965:

Երեմյան Ս.Տ. Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (փորձ VII դարի հայկական քարտեզի վերակազմության ժամանակակից քարտեզագրական հիմքի վրա): Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ, 1963, 153 էջ:

Երկանյան Վ. Հայկական մշակույթը 1800-1917 թթ.: Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1982, 271 էջ:

Զաւեն արքեպիսկոպոս [Տէր Եղիայեան]: Պատրիարքական յուշերս: Վավերագիրներ եւ վկայութիւններ: Մտաւորական սպասարկութեանց գրասենեակ, հրապարակութիւն, թ.7: Գահիրե, Նոր աստղ, 1947, 424 էջ:

Զեյթունցյան Ն.Ղ. Զեյթունի վերջին դեպքերը (1919-1921): Վերապրող զեյթունցիներու դարձը հայրենիք. վերջին հերոսամարտը: Աղեքսանդրիա, Գասապյան, 1922, 239 էջ:

Զոհրաբյան Է.Ա. Ազգամիջյան կռիվները Երևանի նահանգում 1918թ.: Երևան, Հայագիտակ, 2000, 144 էջ:

--. Նախիջևանյան հիմնահարցը 1920-1921 թթ.: Երևան, ԵՊՀ, 2010:

--. Նախիջեւանյան հիմնահարցը եւ Հայասստանի «Դաշնակիցները» (1918թ. դեկտեմբեր - 1920թ. ապրիլ): Երևան, Տիգրան Մեծ հրատ. տպարան, 2002:

--. Սովետական Ռուսաստանը և հայ-թուրքական հարաբերությունները (1920-1922 թթ.): Երևան, Երևանի պետական համալսարան, 1979, 344 էջ:

--. 1920թ. թուրք-հայկական պատերազմը և տերությունները: Երևան, Ոսկան Երևանցի, 1997, 368 էջ:  

Զուլալյան Մ.Կ. Արևմտյան Հայաստանը XVI-XVIII դդ.: Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1980, 425 էջ£

Զօրավար Անդրանիկի Կովկասեան ճակատի պատմական օրագրութիւնը£ 1914-1917: Օրագրուած Զօրավարին թիկնապահ զինուորէն: Պոսթոն, Պայքար, 1924, 200 էջ£

Թեոդիկ [Թեոդորոս Լափչինճյան]: Ամենուն տարեցույց Թ տարի: Կ.Պօլիս, տպ. Մ.Յովակիմեան, 1915, 400 էջ:

--. Ժ-ԺԴ տարի։  Կ.Պօլիս, տպ. Մ.Յովակիմեան, 1920, 336 էջ։

--. Յուշարձան նահատակ մտաւորականութեան։ Երևան, 1990:

Թէրզիպաշեան Ա. Անդրանիկ։ Paris, A.Der Agopian, 1942, 415 էջ:

--. Նուպար։ Paris, A.Der Agopian, 1939:

Թորոսյան Շ.Ա. Ծովային ելքի հիմնահարցը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունում 1918-1920թթ.։ Երևան, ԵՊՀ, 2017, 234 էջ:

--. Կիլիկիայի հայերի ազգային-ազատագրական շարժումները 1919-1920թթ.: Երևան, ԵՊՀ, 1987:

Թումանյանը և հայոց պատմական ճակատագիրը։ Կազմ., ծանոթ. և առաջաբան Լ.Հ.Հախվերդյանի, խմբ. Լ.Ա.Բարսեղյան։ Երևան, Գիտություն, 2000, 285 էջ։

Թումյան Հ. Դեպքերը Լեռնային Ղարաբաղում 1917-1920թթ.։ Պատմական ակնարկ։ Երևան, Անտարես, 2008, 332 էջ։

Ժամկոչեան Ա. Զօրավար Անդրանիկ կը պատասխանէ իր հակառակորդներուն։ Փարիզ, անհատ հպրատ., 1945, 100 էջ։

Իմպերիալիստական տերությունների էքսպանսիան Հայաստանում։ Փաստաթղթերի հրատ. Օ.Բալիկյան, Վ.Էվոյան, Գ.Սարգսյան£ «Բանբեր Հայաստանի արխտվների», Երևան, 1970, հ.3, էջ 79-104։

Իշխանյան Ե. Լեռնային Ղարաբաղ 1917-1920։ Երեւան, Հայաստան, 1999:

Իրազեկ Յ. Մօտիկ անցեալից։ Պատմական դէպքեր եւ ապրումներ 1917-1922: Համազգայինի պատմական մատենաշար, թիւ 1: Պէյրութ, Համազգային, 1956:

Լազեան, Գաբրիել։ Հայաստան եվ հայ դատը (վաւերագրեր)։ Գահիրէ, Նոր աստղ, 1946, 392 էջ։

--. Յեղափոխական դէմքեր (մտաւորականներ եւ հայդուկներ)։ Կահիրէ, ՀՅԴ երիտասարդութեան միութիւն, 1945, 7 էջ։

Լալայեան Ե. Վասպուրական։ Ազգագրութիւն։ Թիֆլիս, Ն.Աղանեանի տպարան, 1911, 82 էջ։

--. Վասպուրական: Ազգագրութիւն։ Ասորիներ։ Թիֆլիս, տպ. Մարտիրոսյանցի, 1913, 52 էջ:  

--. Վասպուրական։ Նշանաւոր վանքեր։ Պր.Ա։ Թիֆլիս, Ն.Աղանեան, 1912, 100 էջ:

Լեո: Անցյալից: Թիֆլիս, Խորհրդային Կովկաս, 1925, 480 էջ:

--. Հայոց հարցի վավերագրերը։ Թիֆլիս, տպ.Աղանյանցի, 1915, 404 էջ:

--. Սահմանավէճեր, Լոռի-Ախալքալաք, Ղարաբաղ։ Թիֆլիս, 1919:

Լէօ: Թիւրքահայ յեղափոխութեան գաղափարաբանութիւնը: 2 հատորով: Փարիզ, Պահրի, 1934-1935։

հ.Ա, 1934, 204 էջ:

հ.Բ, 1935, 262 էջ:

Լիլոյան Հ.Ց. Սովետական ականավոր դիվանագետը։ (Լև Միխայլովիչ Կարախան): Երևան, Հայաստան, 1978, 85 էջ:

Լիտլ, Էդուարդ Քեմպբել։ Հայկական հարցը։ Խմբ.Լ.Բարսեղյան, թարգմ. Գ.Սարգսյան։ Երևան, Նահապետ, 2003:

Լիւլէճեան, Լեւոն Կարապետ։ Անդրանիկի բեռնով Առաքելոց վանքի կռիւը եւ Խալիլ բէգի սպանութիւնը։ Beyrouth, Mesrob Press, 1966, 196 էջ։

--. Կաքավներ ալ տուն պիտի չվերադառնան։ Պէյրութ, Սեւան, 1973, 464 էջ։

Խաչատրեան Յ.Յ. Ամերիկեան զինուորական առաքելութիւնը դէպի Հայաստան։ «Հայրենիք» ամսագիր, Պոսթըն, 1940, նոյեմբեր - 1941 մայիս, հ.19:

--. Անգլիական քաղաքականութիւնն ի Անդրկովկաս։ «Հայրենիք» ամսագիր, 1945, մայիս-հունիս, հ.23, թիւ 3, էջ 26-34։

--. Հազարապետ Հայկ Շեքերջեան։ «Հայրենիք» ամսագիր, 1941, հուլիս, հ.19:

Խաչատրյան, Աստվածատուր։ Արևելահայ և թուրք դիվանագիտական հարաբերությունները, հատ Ա.։ Կազմ. և խմբ. Վ.Ղազախեցյան, Ա.Վիրաբյան, Ս.Միրզոյան։ Երևան, Հայաստանի Ազգային արխիվ, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ին-տ, 2010, 286 էջ։  

Խաչատրյան Ժ.Դ. Հայաստանի անտիկ շրջանի պաշտպանական կառույցները։ «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1987, N 4, էջ 158-170։

--. Քաղաքամայր Արտաշատը պատմահնագիտական հետազոտությունների լույսի ներքո։ «Պատմա-բանասիրական հանդես», 2007, N 2, էջ 3-36։

Խառատյան Ա.Ա. Արևմտահայ մամուլը և գրաքննությունը Օսմանյան Թուրքիայում (1857-1908)։ Երևան, ՀԽՍՀ ԳԱ, 1989:

--. Վահան Թոթովենցը Անդրանիկի մասին։ «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1990, հ.1, էջ 3-14:

Խատիսյան Ա.  Հայաստանի Հանրապետության ծագումն ու զարգացումը: 2-րդ տպագ.: Բեյրութ, Համազգային, 1968, 487 էջ:

Խուդավերդյան Բ.Ա. Զանգեզուր (1917-1921): Երևան, Հայաստան, 1988, 189:

Խուրշուդյան Լ.Ա. Հայաստանի բաժանումը 1920թ.: 1-րդ հրատ.: Երևան, ԵՊՀ, 2002, 315 էջ; 2-րդ հրատ., 2017, 352 էջ:

 --. Հայկական հարցը: Բովանդակությունը, ծագումը, հիմնական փուլերը: Երևան, ԵՊՀ, 1995, 100 էջ:

 --. Սովետական Ռուսաստանը և Հայկական հարցը: Երևան, Հայաստան, 1977:

--. Ստեփան Շահումյան: Պետական և պարտիական գործիչը 1917-1918 թվականներին: Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ, 1959:

Կարապետյան Հ.Ս. Մայիսյան ապստամբությունը Հայաստանում: 1920թ.։ Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ, 1961:

Կարապետյան Մ.Լ. Հայաստանի Հանրապետության բանակը (1918-1920թթ.)։ Երևան, Գիտություն, 1998, 138 էջ:

--. Հայկական կամավորական խմբերը և ազգային գումարտակները Կովկասյան ռազմաճակատում (1914-1917թթ.)։ Երևան, Գիտություն, 1999, 335 էջ։

--. Ռուսական բանակի հայ գեներալների մարտական ուղին XIX դ. վերջին եվ XX դ. Սկզբին։ «Պատմա-բանասիրական հանդես», 2007, հ.1, էջ 77-84։

Կարապետյան Մ.Ս. Հայոց 1915-1916 թվականների ցեղասպանության հարցերը հայ պատմագրության մեջ։ Երևան, Գիտություն, 1998։

--. Հայաստանը 1912-1920 թվականներին։ Ուսումնական ձեռնարկ։ Երևան, Զանգակ-97, 2003, 400 էջ։

Կարինեան, Գառնիկ։ Ազգային հերոս Զօր. Անդրանիկ եւ իր պատերազմները։ Paris, H.Turabian, 1953, 192 էջ:

Կարինյան Ա. Անգլիական իմպերիալիստները Անդրկովկասում: Մոսկվա, 1919:

Կարսի մարզը Հայաստանի առաջին հանրապետության կազմում (փաստաթղթերի ժողովածու), ապրիլ 1919թ. - հոկտեմբեր 1920թ.: Աշխ. Վլ.Հարությունյանի։ Երևան, Մոդուս վիվենդի, 2016:

Կեսար Ա. Այնթապի գոյամարտը։ Բոստոն, Ամերիկայի այնթապցիներու ազգային միություն, 1945, 194 էջ։

Կերտմենջյան Դ.Գ. Բաղեշ քաղաքը եվ նրա եկեղիները։ «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1990, հատ.128, հ.1, էջ 111-126:

Կէաճեան Ա. Սօց. Դէմ. Հնչակեան կուսակցութիւնը եւ Կիլիկեան ինքնավարութեան աքթը (Կիլիկեան յուշեր՝ պատմութեան համար) 1919-1921։ Պէյրութ, Արարատ, 1958:

Կիսիբեկյան Ա.Ի.  Հուշեր, 2 հատ։ Երևան, Առասպել, 2011, 519 և 606 էջ։  

Կիրակոսյան Ա.Ջ.  Բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը (XIX-րդ դարի 30-ական թթ. - 1914թ.։ Երևան, Գիտություն, 1999, 509 էջ։

Կիրակոսյան Գ.Լ.  Արևելյան Հայաստանի բնակչության սոցիալական կառուցվածքը XIX դարի 80-90-ական թվականներին։ Երևան, Գիտություն, 2010, 228 էջ։

Կիրակոսյան Ջ.Ս. Առաջին համաշխարհային պատերազմը և արևմտահայությունը։ Երևան, Հայաստան, 1967, 557 էջ:

--. Երիտթուրքերը պատմության դատաստանի առաջ։ 2 գիրք, Երևան, Հայաստան, 1982-1983:

Կիւլէսէրեան, Բաբգէն [Բաբգեն Ա. կաթողիկոս Կյուլեսերյան]։ Գրիգոր Տաթևացւոյ ընդդեմ տաճկաց։ Բ. Ի Քաշունէ քաղածու։ Վիեննա, Մխիթարյան տպ., 1930, 240 էջ։

--. Պատմութիւն կաթողիկոսաց Կիլիկիոյ։ (1441-էն մինչեւ մեր օրերը)։ Անթիլիաս, Լիբանան, տպ.Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի տանն Կիլիկիոյ, 1939;  2-րդ հրատ., 1990, 1446 էջ։

Կոստանդյան Է. Մկրտիչ Խրիմյան։ Հասարակական-քաղաքական գործունեությունը։ Երևան, Զանգակ-97, 20002։

Կրկյաշարյան Ս.Մ. Հին Հայաստանի պետական կառուցվածքը (մ.թ.ա. 6 - մ.թ. 4 դդ.)։ Երևան, Լուսակն, 2005, 312 էջ։

Հակոբյան Ա.Մ. Անկախության գաղափարը Հ.Յ.Դաշնակցության ծրագրերում (1890-1920թթ.): «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1993, հ.3, էջ 18-26:

--. Հայաստանի Հանրապետություն (1918-1920թթ.)։ Համառոտ պատմություն։ Երևան, Հայաստան, 1992:

Հակոբյան Թ.Խ., Մելիք-Բախշյան Ստ.Տ., Բարսեղյան Հ.Խ. Հայաստանի եվ հարակից շրջանների տեղանունների բառարան։ 5 հատոր։ Երևան, Երևանի համալսարան, 1986-2001:

հ.1, 1986, 991 էջ

հ.2, 1988, 991 էջ

հ.3, 1991, 991 էջ

հ.4, 1998, 810 էջ

հ.5, 2001, 911 էջ

Համբարյան Ա.Ս. Ագրարային հարաբերությունները Արևմտյան Հայաստանում (1856-1914թթ.): Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ, 1965, 342 էջ։

--. Ազատագրական շարժումները Արևմտյան Հայաստանում (1898-1908թթ.)։ Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, Գիտություն, 1999, 478 էջ։

--. Արևմտահայերի 1915թ. կոտորածները և ինքնապաշտպանական մարտերը։ Երևան, Գիտելիք, 1990, 88 էջ։

--. Երիտթուրքերի ազգային ու հողային քաղաքականությունը և ազատագրական շարժումներն Արևմտյան Հայաստանում (1908-1914)։ Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1979, 311 էջ։

--.  Հայ հասարակական-քաղաքական միտքը արևմտահայության ազատագրության ուղիների մասին (XIX դարի վերջ - XX դարի սկիզբ)։ Երևան, Հայաստան, 1990, 480 էջ։

--.  Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական հարաբերութունների համառոտ պատմությունը (XIX դարի երկրորդ կես - XX դարի սկիզբ)։ Երևան, Հայաստան, 1983, 147 էջ։

Հայ ժողովրդի կորուստները առաջին աշխարհամարտի տարիներին։ («Համաշխարհային պատերազմից հայ ժողովրդի կրած վնասների քննիչ հանձնաժողովի» փաստաթղթերի եվ նյութերի ժողովածու։) Կազմ. Ա.Զաքարյան։ Երևան, 2005:

Հայ ազգայնականների ուղին: Մոսկվա, 1926:

Հայ գնդունի։ Դրուագներ Կարսի կռիվներէն։ «Պայքար», Բոստոն, 1931, սեպտեմբեր, էջ 77-85:

Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1828-1923)։ Կազմ. Ջ.Ս.Կիրակոսյան, Ռ.Գ.Սահակյան։ Երևան, Հայաստան, 1972, 809 էջ:

«Հայաստանի ավտոնոմիան» յեվ Անտանտան: Վավերագրեր իմպերիալիստական պատերազմի շրջանից: Առաջաբան Գ.Ա.Հովհաննիսյանի։ Յերեվան, Հայպետհրատ, 1926, 93 էջ:

Հայաստանի Հանրապետության առաջին քայլերը։ Հայաստանի խորհրդի արձանագրությունները (1918-1920թթ.)։ «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 1990, հ.3, էջ106-134; 1993, հ.3, էջ 42-91։

Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրությունները 1918-1920թթ.։ Գլխ. խմբ. և կազմ. Ա.Վիրաբյան։ Երևան, Հայաստանի Ազգային արխիվ, 2010, 616 էջ։

Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի օրենքները (1918-1920թթ.)։ Կազմ. Ս.Միրզոյան և ուր., խմբ. Ս.Միրզոյան, Ֆ.Մամիկոնյան։ Երևան, ՀՀ Ազգային ժողով, 1998, 506 էջ։

Հայաստանի Հանրապետություն։ Հուշագիր։ ԱՄՆի 66-րդ Կոնգրէսի 1-ին նստաշրջան, Սենատի փաստաթուղթ, Թիւ 151, 1919թ. նոյեմբերի 10-ի։ Պատրաստեց Յ.Քաջազնունի։ Երևան, Վարանդյան, 1993, 31 էջ:

Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920թթ.։ (Քաղաքական պատմություն։) Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու։ Խմբ. Գ.Գալոյան, Վ.Ղազախեցյան: Երևան, Գիտություն, 2000:

Հայերի կոտորածները Բաքվի եվ Ելիզավետպոլի նահանգներում 1918-1920թթ.։ Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու։ Խմբ. Ա.Վիրաբյան, կազմ. Ս.Միրզոյան, Ա. Ղազիյան։ Երևան, ՀՀ Պատմության արխիվ, 2003, 523 էջ։

Հայերի ցեղասպանությունը։ Ըստ երիտթուրքերի դատավարության փաստաթղթերի։ Թարգմ. Ա.Հ.Փափազյանի։ Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1988, 256 էջ։

Հայկ, Վահէ: Խարբերդ եւ անոր ոսկեղեն դաշտը։ Յուշամատեան պատմական, մշակութային եւ ազգագրական։ Նիւ Եորք, 1959, 1500 էջ։

Հայկական հարց: Հանրագիտարան: Երևան, Հայկական հանրագիտարան, 1996, 526 էջ:

Հայկական հարցը Խաղաղութեան Ժողովին առջեւ: Բոստոն, Հայրենիք, 1919, 32 էջ:

Հայկական հարցը Հաշտութեան կօնֆերանսի առաջ: Թիֆլիս, Աշխատաւոր, 1919, 32 էջ։

Հայրապետեան Ե. Փետրուարեան ապստամբութիւնը (բաշգառնեցի Մարտիրոսի յուշերը)։ «Հայրենիք», Պոսթըն, 1956, հատ.34, N 2-5, 8-11:

Հայրունի Ա.Ն. Հայկական խնդիրը Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության մեջ 1918 թվականին։ Երևան, ԵՊՀ, 2013, 192 էջ։

--. Հայկական հարցը 1918թ. հայ-գերմանական և թուրք-գերմանական  հարաբերությունների համատեքստում։ «Պատմաբանասիրական հանդես», 2007, հ.1, էջ18-35։   

--. Թուրքական ինտերվենցիան Անդրկովկաս 1918թ., և ինքնապաշտպանական կռիվները: Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1984, 356 էջ:

Հարությունյան Աշոտ Հովսեփի։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ռազմադիվանագիտական պատմությունը (1914-1918): Երևան, Հայաստան, 1983, 376 էջ:

Հարությունյան Ավագ Ա.։ Գեւորգ Մելիք-Ղարագյոզյանի հուշերը Միացյալ Հայաստանի Հայտարարության ակտի մասին: «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 2002, հ.1, էջ 88-99:

--. «Կովկասյան տան» նախագիծը 1921-1922 թվականներին ՀՅ Դաշնակցության դերակատարության լույսի ներքո։ «Վէմ», Երևան, 2015, թ.4, էջ 182-220։   

Հարությունյան Ավետիս Հմայակի: Վան-Վասպուրականի ազգաբնակչության 1915թ. հուլիսյան գաղթը: «Լրաբեր հասարակական գիտություների», 2002, հ.2, էջ 46-58:

--. Վան-Վասպուրականի ազգաբնակչության մեծ գաղթը. պատճառներ, ընթացք, հետևանքները և պատատսխանատվության խնդիրը: Հայաստանի մայրաքաղաքները, Գիրք Ա, Վան (Վան քաղաքի առաջին հիշատակության 2865-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի (7-9 հոկտեմբերի 2010թ.) նյութերի ժողովածու: Երևան, Գիտություն, 2013, էջ 170-196:

--. Վան-Վասպուրականի ազգաբնակչության վերջին՝ 1918թ. մարտյան գաղթը և Վանի նահանգի դատարկումը: «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 2014, հ.122, էջ 382-392:

--. Վասպուրականի նահանգային ինքնավար կոմիսարության (երկրորդ կառավարության) գործունեությունը: «Պատմաբանասիրական հանդես», 2012, հ.3, էջ 37-52:

Հարությունյան Բաբկեն Հ. Ալեքսանդրապոլի և Մոսկվայի պայմանագրերի համադրական քննության շուրջ։ «Պատմաբանասիրական հանդես», 2011, հ.3, էջ 51-61:

--. Մեծ Հայքի Վասպուրական աշխարհը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի։ «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1983, հ.3, էջ 110-139:

Հարությունյան Կ.Ա. Ֆրանսիական բանակի Հայկական լեգեոնը 1916-1920 թվականներին: «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1999, հ.2-3, էջ 101-111:

Հարությունյան Հ.Մ. Լեռնային Ղարաբաղը 1918-1921թթ.: Երևան, Գիտություն, 1996, 299 էջ:

--. Շուշիի հայության կոտորածը (1919 թ. հունիս - 1920 թ. մարտ)։  «Բանբեր հայագիտության», Երևան, 2015, հ.3, էջ 50-69։

--. Շուշին Արցախյան գոյապայքարում (1918-1920 թթ.)։ «Պատմաբանասիրական հանդես», 2013, հ.1, էջ 21-43։

Հովհաննրսյան Աշ.Գ. Դաշնակցությունը եւ պատերազմը: Երևան, Տրեստի 1-ին տպ., 1924, 24 էջ:

Հովհաննրսյան Լ. Հայկական հարցը և մեծ տերությունները 1914-1917թթ.: Երևան, Զանգակ-97, 2002, 184 էջ:

--. Հայկական հարցի 1915-1923թթ. պատմության հիմնահարցերի լուսաբանումը Հայաստանի պատմագիտության մեջ (1991-2015թթ.): Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2020, 384 էջ։

--.  Հայկական հարցի 1919-1920թթ. պատմության լուսաբանումը Հայաստանի պատմագիտության մեջ (1991-2019թթ.)։ «Պատմաբանասիրական հանդես», 2020, հ.1, էջ 60-80:

--. Հայկական հարցի պատմության 1917-1918թթ. հիմնախնդիրների լուսաբանումը  Հայաստանի պատմագիտության մեջ (1991-2018թթ.)։ «Պատմաբանասիրական հանդես», 2019, հ.1, էջ 107-125:

Հովհաննիսյան Ռ.Գ. Հայաստանի Հանրապետություն: Հ.I Առաջին տարին, 1918-1919: Երևան, Տիգրան Մեծ, 2005, 604 էջ:

--. Հ. II Վերսալից Լոնդոն, 1919-1920։ Երևան, Տիգրան Մեծ, 2014, 689 էջ:

--. Հ. III Լոնդոնից Սևր, փետրվար - օգոստոս 1920թ.։ Երևան, Տիգրան Մեծ, 2015, 604 էջ:

--. Հ. IV Սալի և մանգաղի միջև։ Մասնատում և խորհրդայնացում։ Երևան, Տիգրան Մեծ, 2016, 548 էջ:

Հովհաննիսյան Ս. Թումանյանը և Հայ գրողների կովկասյան ընկերությունը: Երևան, Գիտություն, 2007, 340 էջ:

Հովսեփյան-Մանթաշյան Ն.Վ. Ալեքսանդր Մանթաշյանցը և քրիստոնեության 1700-ամյակը: Երևան, Հրազդան, 2002:

Հուլունեան Յարութիւն Վ., Հաճեան Մատթէոս Վ. Յուշամատեան Խոտորջուրի: Վիեննա, Մխիթարեան տպարան, 1964, 560 էջ:

Ղազարեան Մ. Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը: (Ականատեսի հիշողութիւններից:) Երւան, Հայրենիք, 2009, 70 էջ:

Ղազարյան Հ.Մ. Մոսկվայի և Կարսի 1921թ. պայմանագրերն ու նրանց ողբերգական դերը հայ ժողովրդի ճակատագրում։ արաքիլիսայի հերոսամարտը: (Ականատեսի հիշողութիւններից:) Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2010, 988 էջ:

--. Սևրի պայմանագիրը և Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը Հայաստան-Թուրքիա սահմանաբաժանման վերաբերյալ։ Գիրք 1 Սևրի 1920 թվթականի պայմանագիրը և Միացյալ Անկախ Հայաստանի հռչակումը։ Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2012, 732 էջ:

Գիրք 2 Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանաբաժանման վերաբերյալ։ Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2012, 732 էջ:

Ղորղանեան Գ. Հայերու մասնակցութիւնը համաշխարհային պատերազմին Կովկասեան ռազմաճակատին վրայ (նիւթեր պատմութեան համար): «Հայրենիք», Բոստոն, 1927, հ.11, 12:

Ղուլյան Յ. ՀՀ իշխանությունների վարած քաղաքականությունը երկրի մահմեդական բնակչության նկատմամբ (1918-1920թթ.): «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 2010, N 2 (116), էջ 198-205:

--. Մահմեդական բնակչության հակապետական ելույթները ՀՀ-ի դեմ (1919թ.):  «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 2011, N 1 (117), էջ 113-121: 

Ճեյքըպսըն, Մարիա: Օրագրություն, 1907-1919: Խարբերդ: Անթիլիաս, տպ. Կաթողիկոսության Հայոց Մեծի տանն Կիլիկիոյ, 1979, 382 էջ:

Ճիզմէճեան Մ.Գ. Խարբերդ եւ իր զավակները: Ֆրեզնօ, 1955, 749 էջ:

--. Պատմութիւն ամերիկահայ քաղաքական կուսակցութեանց, 1890-1925: Ֆրեզնօ, Նոր օր, 1930, 14 էջ: (Jacobsen, Maria)

Մախմուրյան Գ.Գ. 1918-1920թթ. Հայաստանի Հանրապետությունը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականության մեջ: Սեղմագիր պատմ. գիտ. դոկտ. Ատենախոսության: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2007, 55 էջ:

--. Անգլիական ռազմական վարչակարգը Անդրկովկասում և Հայաստանի կառավարությունը (1918թ. դեկտեմբեր - 1919թ. օգոստոս): «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2001, հ.2, էջ 62-80:

--.[, Ղազիյան Ա.] Ավետիս Ահարոնյանի 1919թ. հուլիսի 28-ի եւ 30-ի նամակները Փարիզից: «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 2007, հ.1-2, էջ 70-83:

--. Ավետիս Ահարոնյանի 1920թ. մարտի 19-ի և 23-ի նամակները Լոնդոնից: «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 2009, հ.2, էջ 109-122:

--. Ավետիս Ահարոնյանի նամակները Սևրի պայմանագրի ստորագրման նախապատրաստական աշխատանքների մասին: «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 2012, հ.1-2, էջ 60-76:

--. Արեւմտեան Հայաստանի պաշտպանութեան խնդիրները ԱՄՆի եւ Դաշնակից տէրութիւնների քաղաքականութեան ոլորտում (1917-1918թթ.): «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս», Պէյրութ, 2015, հատ.35, էջ 273-292:

--. Արևմտահայ դիվիզիան և ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը 1917-1918թթ.: Անդրանիկ Օզանյան-150 (հոդվածների ժողովածու): Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ին-տ, 2015, էջ 49-76:

--. Ինքնապաշտպանության կազմակերպման հարցերի քննարկումը Հայոց Ազգային խորհրդում (1917թ. նոյեմբեր - 1918թ, հունվար): «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», Գիտական ժողովածու: 2014, հ.1 (122), էջ 58-111:

--. Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը Հայոց Ազգային խորհրդի նիստերի արձանագրություններում: «Պատմաբանասիրական հանդես», 2014, հ.1, էջ 214-235:

--. Հայաստանի սահմանի հարցով Վ.Վիլսոնի կոմիտեի գործունեությունը, Հայաստանի սահմանի հարցով Վ.Վիլսոնի կոմիտեի զեկուցումը։ Սևրի պայմանագիրն ու ԱՄՆ նախագահ Վ.Վիլսոնի իրավարար վճիռը. Քննական հայացք 100-ամյա հեռավորությունից, խմբ. Գ.Ս.Խուդինյան։ Երևան, Լուսակն, 2020, էջ 81-89, 90-98:

--. Հայաստանն ու Անդրանիկը ԱՄՆ-ի 1917թ. արևելյան քաղաքականության մեջ և Հայոց Ազգային խորհուրդը: «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2014, հ.3, էջ 323-343:

--. Հայաստանն ու Հայկական հարցը ԱՄՆ-ի 1917-1918թթ. քաղաքականության ոլորտում: «Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը (պատմության և արդիական խնդիրներ)»: Միջազգային գիտաժողով: Զեկուցումների ժողովածու: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ին-տ, 2015, էջ 158-171:

--. Հայրենիքի հետ Արցախի Միացման պատմական նշանակությունը (1988-1990թթ.): Գիտական ընթերցումներ (հոդվածների ժողովածու): Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողովի նյութեր: Ստեփանակերտ, ԱՊՀ, 2018, էջ 448-452:

--. ՀՀ արտաքին քաղաքականության հարցերի արծարծումը Ավետիս Ահարոնյանի Փարիզից ու Սան Ռեմոյից ուղարկված նամակներում: «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 2010, հ.1, էջ 56-71:

--. Հովհաննես Թումանյանի ելույթները Հայոց Ազգային խորհրդի և Ալեքսանդրապոլի արտակարգ խորհրդակցության նիստերում (1918թ. ապրիլ - հուլիս): «Պատմաբանասիրական հանդես», 2014, հ.3, էջ 237-250:

--. Հովհաննես Թումանյանի մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական առաքելությոանը Բաթումում (1918թ. հուլիսի 3-5)։ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2020, հ.3, էջ 17-30:

--. Մի քանի նկատառում։ «Պատմաբանասիրական հանդես», 2020, հ. 2, էջ 285-286:

--. Նախիջեւանն ըստ Մ. Նահանգների Պետքարտուղարութեան եւ Հայաստանի Ազգային արխիւի փաստաթղթերի (1918-1920): «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս», Պէյրութ, 2017, հատ.37, էջ 207-244:

--. Սեվրի դաշնագիրը և ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ 1919-1920թթ.: «Հայաստանի Հանրապետություն-100» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2018, էջ 284-294:

--. Փաստաթղթեր Խարբերդի նահանգի մասին (1919-1922թթ.): «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 2008, հ.2, էջ 75-86:

Մանանդյան Հ. Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության: Սկզբից մինչեվ Արշակունիների հաստատումը Հայաստանում (66 մ.թ.ա.): Երկեր, 5 հատորով, հ.Ա: Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1977:

Մանասերյան Ռ.Լ. Թագավորական իշխանության հաստատության զարգացման առանձնահատկությունները Արտաշեսյանների օրոք (թագավորը և ավագանին): «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1999, հ.1, էջ 77-85:

--. Տիգրան Մեծ. Հայաստանի պայքարը Հռոմի և Պարթևստանի դեմ մ.թ.ա. 94-64թթ.: Երևան, Հայաստան, 1987, 240 էջ:

Մասուրեան Ս. Վրաց մենշեւիկները և Անգլիայի զորավարները: «Հայրենիք», 1928 թ., հունվար:

Մարգարյան Գ.Ա. Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը Փարիզի հաշտության կոնֆերանսում: «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1994, հ.1, էջ 102-113:

Մարմարեան Ա. Զօր.Անդրանիկ եւ իր պատերազմները: Կ.Պոլիս, Կիւթէնպէրկ, 1920, 407 էջ:

Մեխակ Վ. Զեյթունի նահանջը: Կ.Պոլիս, 1922:

Միհրանեան Ա. Ինչպէ՞ս պէտք է գրաւել Թրքահայաստանը: (Զօր. Անդրանիկի կարծիքը): Կ.Պոլիս, տպագր. Մ.Տէր Սահակեան, 1921, 16 էջ:

Միքայէլեան Արսեն։ Ղարաբաղի վերջին դէպքերը, մաս Ե - Զ։ «Հայրենիք», Բոստոն, 1923, հ.11, էջ 110-119, հ.12, էջ 118-127։   

Մկրտչյան Շ.Մ. Լեռնային Ղարաբաղ. Ադրբեջանի (1920-1988թթ.) իրականացրած ցեղասպանության անատոմիան: Ստեփանակերտ, Ազատ Արցախ, 2003, 238 էջ:

Մորգենթաու Հ. Ամերիկյան դեսպան Հենրի Մորգենթաուի հուշերը և հայկական եղեռնի գաղտնիքները: Թարգմ. Ենովք Արմեն: Երևան, Լույս, 1990, 356 էջ:

Մսըրլեան Զաւէն։ Երեք դաշնագիրներ: (Ալեքսանդրապոլի, Մոսկուայի եւ Կարսի դաշնագիրերը, 1920-1921թթ.): Պէյրութ, 1979, 175 էջ:

Յովսեփյանց, Գարեգին: Ոգուն չապավինելու արդյունքը: Երևան, 2002:

Նազարբեկյան Թ. Հայկական կորպուսն ընդդեմ թուրքական զորքերի: Գեներալ Թովմաս Նազարբեկյանի հուշերը: Երևան, 1994:

Նազարյան Ա.Ս. Հայկական զորամասերի կազմավորումը Կովկասյան ճակատում (1914-1918թթ.): Երևան, Զանգակ-97, 1999, 240 էջ:

Նաթալի, Շահան։ Ալեքսանդրապօլի դաշնագրէն 1930ի կովկասեան ապստամբութիւնները (վերագնահատումներ), հատ.Ա.: Մարսէյլ, տպ.Ա.Արամեան, 1934, 259 էջ:

--. Երեւանի համաձայնագիրը: Պոստոն, ա.հ., 112 էջ:

--. Երեք դաշնագրեր (Ալեքսանդրապօլի, Մոսկուայի եւ Կասրի, Բաղդատական Զուգակշիռ): Պէյրութ, տպ.Արարատ, 1957, 129 էջ:

--. Հայաստանի վերջին աղէտը։ Քեմալական արշաւանքը, Կարսի եւ Ալէքսանդրաբօլի անկումները, հայ բանակին քայքայումը, յարձակման եւ քայքայման պատճառները, պալշէվիքեան տիրապետութիւնը։ Անտիպ փաստաթղթեր դիւանագիտական գրեր եւ բազմաթիւ պատկերներ։ Կ.Պօլիս տպ.Մ.Տէր Սահակեան1921, 126 էջ։

Նախիջևան-Շարուրը 1918-1920թթ.: Փաստաթղթեր և նյութեր: Խմբ. Հ.Հ.Ֆելեքյան: Երևան, ՀՀ Արխիվային գործի վարչություն, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 1993, հ.1-2, 391 էջ:

Նախիջևանի հիմնահարցը Մոսկվայի 1921թ. մարտի 16-ի ռուս-թուրքական պայմանագրում։ Գիտաժողովի նյութեր։ Խմբ.Հ.Սիմոնյան։ Երևան, ՆԱխիջևան հրատ., 2001, 201 էջ:

Նանսեն Ֆ. Հայաստանը և Մերձավոր Արևելքը: Թարգմ. Ս.Ալեմյան: Երևան, Լույս, 1993, 178 էջ։

Նասիպեան Ա. Բրիտանիա եւ Հայկական Հարցը 1915-1923: Պէյրութ, ՀԲԸՄ Վ.Ապտալեան մշակութային հիմնադրամ, 1994, 343 էջ:

Նաւասարդեան Վ. Հ.Յ. Դաշնակցութեան անելիքը։ Մտքեր ու յուշեր մի գրքոյկի առիթով։ Գահիրէ, Յուսաբեր թերթի տպ., 1924:

Ներսիսյան Մ.Գ. Խրիմյան Հայրիկի դիմումը Նիկոլայ Երկրորդին (1907թ.) և արխիվային այլ նյութեր Հայկական հարցի ու հայ կամավորական շարժման մասին (1912-1915թթ.): «Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, 1993, հ.1-2, էջ 165-180:

--.  Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը թյուրքական բռնապետության դեմ 1850-1870թթ. Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ, 1955։

--.  Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը թյուրքական բռնապետության դեմ 1850-1890թթ Երևան, Գիտություն, 2002, 492 էջ։

--. Հայկական հարցի և հայ կամավորների մասին (1912-1915թթ.)։ «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1991, հ.2, էջ 205-215:

--. Նարոդնիկական խմբակներն Անդրկովկասում։ Յերեվան, Արմֆան, 1940, 119 էջ:

Նիկոլ Դուման. Նամականի։ Խմբ.Ե.Փամպուքեան։ «Վէմ» մատենաշար, թիւ 3։ Երեւան, Լուսակն, 2021, 336 էջ։

Նորաշխարհյան Լ.Ն. Զեյթունը 1914-1921թթ.։ Հուշեր։ Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1984, 271 էջ։

Շահխաթունի Ա. Արամը. Յիշողութիւններ։ «Ճակատամարտ», Կ.Պոլիս, 1921, հունվարի 30, հ.670, էջ 249:

--. Խալիլ փաշայի հանդիպումները Արամի հետ։ (Իմ յուշերից։) «Հայրենիք», Պոսթըն, 1959, հուլիս, հ.7, էջ 27-34:

--. Հանդիպում սպարապետ Նազարբէկեանի հետ։ (Իմ յուշերից։)  «Հայրենիք», Պոսթըն, 1959, հունիս, հ.6, էջ 77-99:

--. Սարդարաբադի հերոսամարտը եւ մահափորձը Արամ փաշայի դէմ։ (Իմ յուշերից։)  «Հայրենիք», Պոսթըն, 1959, օգոստոս, հ.8, էջ 21-30:

Շահպազեան Հ. Քյւրդօ-հայ պատմութիւն։ Կ.Պոլիս, 1911:

Շնէուր Ալեքսանդր Կ. Սարդարապատի հերոսամարտը։ Մասնակցողի յուշեր։ Թարգմ. Ա.Ամուրեան։ Ֆրէզնօ, Ասպարէզ, 1967, 47 էջ:

Շվոտ Մ.Տ. (Արամյանց)։ Քրդերը տաճկաց Հայաստանում, հ.Ա։ ՍՊԲ, 1905: 

Չելեպյան Ա. Զորավար Անդրանիկ եվ հայ հեղափոխական շարժումը։ Կենսագրական ակնարկ։ Երեվան, Արեվիկ, 1990, 720 էջ:

Չոպանյան Ա. Նամականին։ Երևան, Սովետական գրող, 1980:

Չորմիսեան Լ. Համապատկեր արևմտահայոց մէկ դարու պատմութեան։ 4 հատորով, հատ.Գ 1908-1922: Պէյրութ, Սեւան, 1975:

Չոփուրյան Է. Մեծ պատերազմը եւ հայ ժողովուրդը։ Հ.1 եւ 2 (Անդրանիկ, Մուրատ եւ Պօղոս Նուպար)։ Կ.Պոլիս, 1920, 126 էջ։

Պալաքյան Գրիգորիս։ Հայ Գողգոթան։ Դրվագներ հայ մարտիրոսագրութենեն։ Բեռլինեն դեպի Զոր (1914-1920): Երևան, 1991, 391 էջ։

--. Հայ Գողգոթան։ Դրուագներ հայ մարտիրոսագրութենէն։ Պեռլինէն դէպի Տէր-Զոր 1914-1920: Անթիլիաս, Կաթողիկոսություն Հայոց Մեծի տանն Կիլիկիոյ, 2003, հատ.Ա 494 էջ; հատ.Բ 319 էջ։

--. Նկարագրություն Անիի ավերակներուն: Պատմական: Տեղագրական: Նկարագրական: Գիտական: Կ.Պոլիս, Մատթէոսյան, 1910, 102 էջ:

Պատմական նստաշրջան։ ԼՂԻՄ ժողովրդական պատգամավորների 20-րդ գումարման Խորհրդի արտահերթ նստաշրջանի 1988թ. փետրվարի 20-ի նիստի արձանագրությոմւնը, փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու։ Կազմ. Վ.Ռ.Բալայան, Տ.Վ.Հակոբյան։ Ստեփանակերտ, ԱրՊՀ, 2008, 107 էջ։

Պատմութիւն համաշխարհային պատերազմի եւ Հայկական հարցը: Պատրաստուած «Թայմզ» լրագրի կողմէ: Թարգմ. Վ.Միրագեան: Պոլիս, Ս.Ստեփանեան եւ Յ.Քրիսեան, 1919, 322 էջ:

Պեյլերյան Ա. Ֆրանսա և Հայկական հարցը առաջին համաշխարհայինի տարիներուն: «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1990, հ.2, էջ 32-40:

Պետրոսյան Աշոտ Ս. Բաշքենդ-Արծվաշեն, գիրք Ա։ Երևան, ՎՄՎ, 2020, 440 էջ:

Պողոսյան Ա. Սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները Կարսի մարզում: Երևան, 1961:

Պողոսյան Հ.Մ. Զեյթունի պատմությունը (1409-1921թթ.): Երևան, Հայաստան, 1969, 457 էջ:

--. Սասունի պատմություն (1750-1918): Երևան, Հայաստան, 1985, 360 էջ:

--. Վասպուրականի պատմությունից (1850-1900): Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1988, 352 էջ:

Պողոսյան Ս., Պողոսյան Կ։ Հայկական հարցի և հայոց ցեղասպանության պատմություն։ Հատ.III, գիրք I, մաս Բ Հայկական հարցը 1918-1919թթ.։ Երևան, Հայաստան, 2004, 416 էջ։

Գիրք II Հայկական հարցը 1919-1920 թվերին։ Երևան, Հայաստան, 2003, 456 էջ։

Պօղոսյան Ս. Պօղոս Նուբար փաշա. ազգային գործիչը: Երևան, Զանգակ-97, 2004:

Պօյաճեան Ս. Հայկական լեգէոնը: Պատմական Յուշագրութիւն: Ուօթրթաուն, Մաս., տպր. Պայքարի, 1965:

Պրէմօն Է. Կիլիկիա 1919-1921 շրջանին: Թրգ. Տ.Պօյաճեան: Պոստոն, «Պահակ»ի տպր.,  1921:

Ջամալեան Ա. Հայ-վրացական կնճիռը։ Երևան, Լուսակն, 2011, 244 էջ:

Ռուբէն [Տէր-Մինասեան]: Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները, հատ.Է Արտասահման, Սասուն եւ Հայաստանի Հանրապետութիւն: Գ հրատ., Թեհրան, 1982 - Երևան, Ադանա, 1990, 363 էջ:

Սահակյան Ռ.Գ. Թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները և Կիլիկիան 1919-1921թթ.: Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1970, 324 էջ:

--. Ցեղասպանության պատմությունից: Երևան, Հայաստան, 1990, 367 էջ:

--., Խուդավերդյան Կ.Ս. Հայոց ցեղասպանությունը տասնամյակների լույսի ներքո: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 1995, 57 էջ:

Սահակյան Ռ.Օ. Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին և ընթացքում ռուս-թուրքական ռազմաճակատում հետախուզական ծառայությունների գործունեության պատմությունից (1914-1917թթ.): «Պատմաբանասիրական հանդես», 2011, հ.3, էջ 94-119:

--. Արևմտահայության ցեղասպանությունը և ինքնապաշտպանական մարտերը 1915 թվականին£ Երևան, Գիտություն, 2005, 401 էջ£

--. Ինքնապաշտպանական կռիվները Արևմտյան Հայաստանում և ՀՅ Դաշնակցությունը: Երևան, Հայ Դատ հիմնադրամ, 2010, 70 էջ:

--. Վանի հերոսամարտը օտար աղբյուրներում: «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1989, հ.8, էջ 54-63:

--. Ուրֆայի 1915 թվականի հերոսամարտը: «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1988, հ.3, 103-113:

Սան-Ռեմոյի կոնֆերանսը և Հայաստանը: Փաստաթղթերի հրատ. Ջ.Ս.Կիրակոսյան, Ռ.Գ.Սահակյան, թարգմ. Վ.Դիլոյան: «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 1972, հ.3, էջ 19-66:

Սասունի Կ. Թրքահայաստանը Ա. աշխարհամարտի ընթացքին (1914-1918): Թրքահայոց գաղթաշարժերը եւ անոնց դերը` Հայաստանի Հանրապետութեան կազմութեան մէջ: Պէյրութ, Սևան, 1966, 222 էջ:

--. Մայիսյան խռովությունները և թաթարական ապստամբ շրջանները: Հայաստանը 1920-ին: Բեյրութ, 1968, 208 էջ:

--. Քիւրտ ազգային շարժումները եւ հայ-քրտական յարաբերութիւնները (ԺԵ դարէն մինչեւ մեր օրերը): Պէյրութ, Համազգային, Հայ մշակութային ընկերութիւն, Պատմակաեն մատենաշար, թիւ 8, 1969, 331 էջ:

Սարգսյան Ե.Ղ. Դավադիր գործարք. Հայաստան-Ռուսաստան-Թուրքիա: Երևան, Հայաստան, 1994, 204 էջ:

--. Քեմալականների 1920-1921թթ. արշավանքն Անդրկովկաս և 1921թ. մարտի 16-ի Մոսկովյան պայմանագիրը։ «Լրաբեր հասարակական գիտություննրի», 1992, հ.1, էջ 19-34։

Սարդարապատ, Բաշ-Ապարան, Ղարաքիլիսա: 1918թ. մայիսյան հերոսամարտերը։ Երևան, ՀՀ ՊՆ, 1998:

Սարուխանյան Ն. Ռուսաստանը և Հայկական հարցը։ «Պատմաբանասիրական հանդես», 2009, հ. 2-3, էջ 3-22։

Սեպուհ. Դրվագներ Սասունի կռիվներեն: Դեպի Սասուն: Ավոյի պատմությունը: Կ.Պոլիս, Արծվի ժողովրդական գրավաճառանոց, 1910, 52 էջ:

--. Զորավար Սեպուհի վերջին նամակը: Բեյրութ, Սարգսյան, 1953, 19 էջ:

--. Էջեր իմ յուշերէն: 2 հատոր: Պոսթըն, Հայրենիք, 1925-1929:

հ.Ա, 1925, 511 էջ

հ.Բ, 1929, 315 էջ

--. Հաճընի ողբերգությունը (պաշարում և կոտորած): Վավերական և անտիպ տեղեկություններ: Հալեպ, 1960:

Սէյրանեան Գ. Ճամբորդի յուշեր: Յուլիս 19-ի կռիւը եւ վերջին նահանջը: «Արեւ», Բագու, 118, յուլիս 30, N 148 [Մատրաբային պաշտպանության մասին]:

Սիմոնյան Հ.Ռ. Անդրանիկի ժամանակը: 2 գրքով: Երևան, Կաիսա, 1996:

--. Թուրք-հայկական հարաբերությունների պատմությունից: Երևան, Հայաստան, 1991, 630 էջ:

Սիս-Մատեան: Պատմական, բանասիրական, տեղեկագրական, ազգագրական եւ յարակից պարագաներ: Երկասիրեց Մ.Քէլէլեան: Պէյրուտ, Հայ ճեմարանի, 1949, 771 էջ:

Սիւրմէնեան Գ. Երզնկա: Գահիրէ, Սահակ-Մեսրոպ, 1947, 508 էջ:

Ստեփանյան Գ. Համազասպ Սրվանձտյանց: Երևան, Լուսակն, 2016:

Վան-Վասպուրականի հերոսամարտը, 75: Նյութերի ժողովածու: Կազմ. Հ.Դ.Փափազյան: Երևան, Հայաստան, 1990, 127 էջ:

Վասպուրական. Վան-Վասպուրականի ապրիլեան հերոսամարտի առթիւ, 1915-1930: Վենետիկ, Ս.Ղազար, 1930, 413 էջ:

Վավերագրեր Հայ եկեղեցու պատմության: Գիրք Բ Խորեն Ա Մուրադբեկյան կաթողիկոս ամենայն հայոց (հոգեվոր գործունեությունը 1901-1938թթ.): Կազմ. Ա.Բեհբուդյան: Երևան, ՀՀ Արխիվային գործի վարչություն, 1996, 624 էջ:

--. Գիրք Ե Մայր Աթոռ Ս.Էջմիածինը առաջին Հանրապետության տարիներին (1918-1920թթ.): Կազմեց Ս.Բեհբուդյանը։ Երևան, ՀՀ Արխիվային գործի վարչություն, 1999։

--. Գիրք ԻԲ Մկրտիչ Ա Խրիմեան կաթողիկոս ամենայն հայոց (1892-1907), մաս Բ Փաստաթղթերի ժողովածու։ Կազմեց Գ.Աւագեան, խմբ.Ա.Վիրաբեան։ Էջմիածին, Մայր Աթոռ Ս.Էջմիածին, 2020, 792 էջ։

Վարդանյան, Եղիշե։ Նահանջ բյուրոց Վասպուրականի։ Պոսթըն, Ազգ, 1920:

Վրացյան Ս.  Անկախ եւ Միացեալ Հայաստան: Բօստօն, Հայրենիք, 1920, 64 էջ:

--. Բանակցութիւններ Ազգային Պատվիրակութեան եւ Հայաստանի Հանրապետութեան միջեւ: Պօսթըն, Հայրենիք, 1920, 67 էջ:

--. Կյանքի ուղիներով: Դեպքեր, դեմքեր, ապրումներ: 6 հատոր: Կահիրե, Յուսաբեր, 1955-1967։

հ.1, 1955

հ.2, 1960

հ.3, 1963

հ.6, 1967

--. Հայաստանը բոլշևիկյան մուրճի և թրքական սալի միջև: 2-րդ տպգր.: Բեյրութ, Համազգային, 1953, 205 էջ:

--. Հայաստանի Հանրապետություն: Երևան, Հայաստան, 1993, 704 էջ:

--. Միացյալ Հայաստան: Դաշնակցություն երեկ և այսօր: Հալեպ, ՀՅԴ տեղական կոմիտե, 1945, 36 էջ:

--. Յուշեր մօտիկ անցեալից։ «Հայրենիք» ամսագիր, Բոստոն, 1923, Բ տարի, թիւ 1, նոյեմբեր, էջ 63-83; թիւ 2, դեկտեմբեր, էջ 66-75; 1924, ունվար, թիւ 3, էջ 83-90։

Տամատեան Մ. Իմ յուշէրես։ Հրատ. Վ.Ղազարեան։ Պէյրութ, ՌԱԿ, 1985։

Տատրեան Վ. Հայակական Ցեղասպանութիւնը Խորհրդային եւ Պատմագիտական Քննարկումներով: Ուոթերտաուն, Մասս., Պայքար, 1995, 147 էջ:

Տերզյան Ս. Հաճընի ութամյա դյուցազնամարտը։ Բուէնոս Այրէս, 1956։

Տեր-Մինասյան Ա. Անտուան Պուադեբարը եւ Հայաստանը։ «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 2004, հ.2, էջ 79-104:

Տեր-Մովսիսյան Սահակ վրդ. Նյութեր հայ ժամանակակից քաղաքական պատմության (1912-1915): Պատմաքաղաքական վերլուծումներ։ Վենետիկ, ս.Ղազար, 1993:

Տեր-Պետրոսյան Հովհաննես։ Ջեյմս Բրայս և հայերը։ Կահիրե, Արև, 1975, 322 էջ։

Տեր-Վարդանյան Հ. Մարաշի ջարդը 1920-ին և պատմական համառոտ ակնարկ մը իր անցյալին վրա։ Երուսաղեմ, Արաքս-Թոփալյան, 1927, 132 էջ։

Տեփոյան Պ. Միհրան Տամատյան (1863-1945)։ Գահիրե, 1964։

Տէօվլէթեան Ս.Խ. Յուշեր Շապին Գարահիսարէն։ Փարիզ, 1954:

Տիգրանեան Տ. Անգլիան եւ հայերը: Երեւան, Վարանդեան,  1994, 220 էջ:

Տրապիզոնի թեմին վիճակաւոր Յովհաննէս Արք. Նազլեանի Յուշերը Մերձաւոր Արևելքի 1914-1928 շրջանի քաղաքական-կրօնական դէպքերուն մասին։ Հատ.Ա, թարգմ Հ.Ստեփանեան։ Պեյրութ, Հայ կաթողիկէ տպր., 1960:

Ցավալի պայմանագրեր։ Կազմ.Տ.Ղ.Սահակյան, խմբ.Վ.Այվազյան։ Երևան, Լուսակն, 2007, 531 էջ:

Փաստրմաճյան Գ.Հ. Հայոց պատմություն, հ.Բ։ Անթիլիաս-Լիբանան, 1958:

Փափազյան Վ. Իմ յուշեր, հ.Բ։ Պեյրութ, Համազգային, 1952, 608 էջ:

Փիրանյան Ն. Խարբերդի եղեռնը։ Պոլիս, 1937:

Փիրումեան Ռ. Հայաստանը Հ.Յ.Դ.-Բոլշեւիկ Յարաբերութիւնների Ոլորտում (1917-1921)։ Երեւան, ԵՊՀ, 1997, 406 էջ:

Քաջազնունի Յ. ՀՀ Դաշնակցությունն անելիք չունի այլեվս: Թիֆլիս, 4-րդ տպարան, 1923, 111 էջ:

Քաջունի Ե. Անդրանիկի եւ Հայկական առանձին հարուածող զօրամասի հետ: Նիւ Ճըրսի, Ազգ, 1976, 207 էջ:

--. Հայկական առանձին հարուածող զօրամասը: Ժեներալ Անդրանիկ։ Պոսթոն, Ազգ, 1921, 253 էջ:

Քառյան Ս.Մ. Հայաստանի Առաջին Հանրապետության պատմության պատմագրություն։ Երևան, Գիտություն, 2003, 289 էջ։

Քարամյան Կ.Ն. Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի օրինաչափության հարցի շուրջը: Երևան, Հայաստան, 1969, 129 էջ:

Քիպ Քլարք Ալիս։ Նամակներ Կիլիկիայից (Օրագրութիւն)։ Թարգմ.Ա.Տագէսեան։ Պէյրութ, Հաճնոյ հայրենակցական միութիւն, 2020:

Քոնթանսոն Լ. Հայկական հարցին վերջին փուլերը։ Կ.Պոլիս, 1922:

Օհանջանյան Ա. 1915 թվական. անհերքելի վկայություններ։ Ավստրիական վավերագրերը հայոց ցեղասպանության մասին։ Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 1997, 248 էջ։

Օտեան Ե. Պօղոս Փաշա Նուպար: (Կենսագրական նոթեր։) Կ.Պոլիս, Եփրատ, 1913, 100 էջ:

--. Տասներկու տարի Պոլսեն դուրս։ 1896-1908։ Անձնական հիշատակներ, հ.1։ Կ.Պոլիս, Կոշկարյան, 1914, 316 էջ։

 

Afanasyan S. La victoire de Sardarabad: Arménie (mai 1918). Paris, L'Harmattan, 1985, 112 p.

Aftandilian Gregory L. Armenia: vision of a republic: the independence lobby in America, 1918-1927. Boston, Charles River Books, 1981, 79 p.

Alexander, Edward. A crime of vengeance: an Armenian struggle for justice. NY, The Free Press, 1991, 218 p.

Les Allies et l'Arménie. Paris, Leroux, 1918, 63 p.

America and the Armenian genocide of 1915. Ed.by J.Winter. Yale university studies in the social and cultural history of modern warfare, N 15. Cambridge Ma., Cambridge university press, 2004, 332 p.

American military mission to Armenia: Armenian documents. Ed.by J.H.Tashjian. "Armenian Review," Boston, 1951, vol.4, Spring, p.122-134; Summer, p.108-117.

American missionaries and the Armenian Protestant community. Constantinople, 1869, 35 p.

Andonian A. The memoirs of Naim Bey. Lnd., 1920.

Apcar, Diana Agabeg. On the cross of Europe's imperialism, Armenia crucified. Yokohama, Fukuin Printing Co., 1918, 116 p.

Ardillier-Carras F. L'Arménie des campagnes. La transition post-soviétique dans un pays du Caucase. Paris, l'Harmattan, 204, 406 p.

Armenia: political and ethnic boundaries 1878-1948: documents and maps. In 2 vols. Ed.by A.L.P.Burdett. Lnd., Archive editions, 1998, 1059 p.

Armenia: political & ethnic boundaries 1895-1948. Ed.by Anita L.P.Burdett. Archive Editions, 1998, 1059 p.

Armenia and Kurdustan. Great Britain, Foreign Office, historical section. Lnd., HMSO, 1920, 84 p.

Armenia, Azerbaijan and Georgia: country studies. Ed.by Glenn E.Curtis. Wash., Federal research division, Library of Congress, US GPO, 1995, 208 p.

Armenia overwhelmed by enemies: defeated by a Turkish army and sovietized by Russia - President Wilson's mediation. "Current History," 1921, vol.13, January, p.70-73.

Armenian Baghesh/Bitlis and Taron/Mush. Ed.by R.G.Hovannisian. UCLA Armenian history and culture series. Historic Armenian cities and provinces, N 2. Costa Mesa, Ca.; Mazda, 2001, 235 p.

The Armenian Genocide. Documentation, vol.1. München, Institut für Armenische Frage, 1987, 655 p.

--. vol.2, 1988, 495 p.

The Armenian Genocide. News Accounts from the American Press 1915-1922. Comp. R.Kloyan. Richmond CA, Heritage, 2005, 460 p.

The Armenian Genocide: a comprehensive bibliography and library resource guide. Glendale, Ca.; Armenian Reference Books, 1992, 103 p.

The Armenian Genocide in perspective. Ed.by R.G.Hovannisian. Introd. by T.Des Pres. Pref.by I.W.Charny. New Brunswick, N.J., 1986, 215 p.

Armenian Karin/Erzerum. Ed.by R.G.Hovannisian. UCLA Armenian history and culture series. Historic Armenian cities and provinces, N 4. Costa Mesa, Calif.; Mazda, 2003, 442 p.

The Armenian People From Ancient to Modern Times, in 2 vols. Ed. by R. Hovannisian. NY, Palgrave Macmillan, 2004.

Vol.I The Dynastic periods: from Antiquity to the Fourteenth century, 372 p.

Vol.II Foreign Dominion to Statehood: the Fifteenth century to the Twentieth century, 493 p. 

The Armenian Question before the Peace conference. A memorandum presented officially by the representatives of Armenia to the Peace conference at Versailles on February 26, 1919. "The Armenian Review," 1974, vol.27, N 3, p.227-259.

Armenian Sebastia/Sivas and Lesser Armenia. Ed.by R.G.Hovannisian. UCLA Armenian history and culture series. Historic Armenian cities and provinces. Costa Mesa, Calif.; Mazda, 2004, 488 p.

Armenian Tigranakert/Diarbekir and Edessa/Urfa. Ed.by R.G.Hovannisian. UCLA Armenian history and culture series. Historic Armenian cities and provinces, N 6. Costa Mesa, Calif.; Mazda, 2006, 586 p.

Armenian Tsopk/Kharpert. Ed.by R.G.Hovannisian. UCLA Armenian history and culture series. Historic Armenian cities and provinces, N 3. Costa Mesa, Calif.; Mazda, 2002.

Armenian Van/Vaspurakan. Ed.by R.G.Hovannisian. UCLA Armenian history and culture series. Historic Armenian cities and provinces, N 1. Costa Mesa, Calif.; Mazda, 2000, 308 p.

L'Arménie et la question Arménienne avant, pendant et depuis la guerre. Paris, H.Turabian, 1922, 137 p.

Les Arméniens 1917-1939. La quête d'un refuge. Vol.1. Sous la direct. de R.Kévorkian, L.Nordiguian, V.Tachjian. Beyrouth, l'Université Saint-Joseph, 2006, 319 p.

Arpee, Leon. Century of Armenian protestantism, 1846-1946. NY, the Armenian missionary association of America, 1946, 96 p. 

Arslanian A. Britain and the question of Mountainous Karabagh. "Middle Eastern Studies," 1980, vol.16, N 1, January, p.93.

--. The British decision to intervene in Transcaucasia during world war I. "The Armenian Review," 1974, vol.27, N 2, p.146-159.

Aspatourian,Vernon V. Armenia in the World Arena, 1914-1921. "The Armenian Review," 1993, vol.46, N 1-4, p.119-142.

Astourian S.H. The Nagorno-Karabagh Conflict: Dimensions, Lessons and Prospects. "Mediterranean Quarterly: Journal of Global Issues." Durham NC, 1994, vol.5, N 4, p.85-109.

Atkinson, Tacy. The German, the Turk and the devil made a tripple alliance: Harpoot diaries, 1908-1917. Ann Arbor, Mich., Gomidas institute, Taderon, 94 p.

Ayvazian, Arthur A. Armenian victories at  Khaznavous and Sardarabad on May 23, 1918: and program for re-establishment of independent and neutral State of Armenia. NY, St.Vartan Press, 1985, 106 p.

Badalyan Riegg, Stephen. Russia’s entangled embrace. The Tsarist Empire and the Armenians, 1801-1914. Ithaca NY, Cornell Univeristy Press, 2020, 330 p.

Baghdjian K. La confiscation par le gouvernement turc des biens arméniens... dits abandonnés. Montréal, 1987.

Balakian, Grigoris. Armenian Golgotha. A memoir of the Armenian Genocide, 1915-1918. Transl. P.Balakian, A.Sevag. NY, A.A.Knopf, 2009, 528 p.

Balakian, Peter. The Burning Tigris: The Armenian Genocide and America's Response. NY, HarperCollins, 2003, 490 p.

Baldwin O. Six prisons and two revolutions. Garden City, Doubleday, Page and Co, 1925.

Bargamian M. The Armenian Question and United States foreign policy and public opinion. "Armenian Review," 1956, vol.9, N 3, p.37-46.

Barner-Barry, Carol and Hody, Cynthia Ann. The politics of change: the transformation of the former Soviet Union. NY, St.Martin's Press/Brown university, 1995, 371 p.

Basmajian K.J. Histoire moderne des Arméniens. P., J.Gamber, 1922, 240 p.

Bauer E. Armenia, past & present. Transl. from German. NY, 1982, 180 p.

Bellet M. La question de Cilicie. Paris, 1921, 111 p.

Blacher M. From the tip of the tongue to the back of the mind: The United States and the Armenian Question, 1917-20. "Armenian Review," 1991, vol.44, N3, p.1-21.

Black A.D. The Armenian people. NY, 1946.

Blank S.  Mikoian, Stalin and the struggle for power in Transcaucasia 1919-1922. Wash., 1980.

Bliss E.M. Turkey and the Armenians. NY, 1896.

--. Turkey and the Armenian atrocities. Reprint ed. Fresno, Meshag,1982.

Boghos Nubar's papers and the Armenian Question 1915-1918. Ed.and transl.Vatche Ghazarian. Waltham, Ma.; Mayreni, 1996, XXXIII, 461 p.

Bournoutian, George A. A Concise History of the Armenian People (From Ancient Times to the Present), 5th ed. Costa Meza, Ca.; Mazda, 2006, 517 p.

--. A History of the Armenian People, in 2 vols. Vol.I Pre-History to 1500 A.D. Costa Meza Ca.; Mazda, 1993, 174 p.

--. Vol.II 1500 A.D. to the Present. 1994, 238 p.

Brйmond, Edouard. La Cilicie en 1919-1920. Paris, Imprimerie Nationale, 1921.

British documents on Ottoman Armenians. Ed.by Bilbl N.Simsir. Turk tarih kurumu yayinlarindan. d.VII, s.78. Ankara, Turk tarih kurumu basimevi, 1982-

vol.1 1856-1880; vol.2 1880-1890; vol.3 1891-1895; vol.4 1895; until 1901.

A British war cabinet debate (1918) on policy towards Armenia. "Armenian Review," 1979, vol.32, N 2, p.175-201.

Brown, P. Marshall. The Mandate over Armenia. "The American Journal of International Law," 1920, vol.14, p.396-397.

Bryce, James. The Treatment of Armenian in the Ottoman Empire 1915-16: documents presented to Viscount Grey of Fallodon  ("The Blue Book"). Lnd., HMSO, 1916, 684 p.; Lnd., Taderon, 2000, 699 p.

Bryson, Thomas A. An American mandate for Armenia: a link in British Near Eastern policy. "Armenian Review," 1968, vol.21, N 2, p.23-40.

--. The Armenia-America Society: a factor in American-Turkish relations, 1919-1924. "Records of the American Catholic historical Society of Philadelphia," 1971, vol.CXXXII, N 2; "Armenian Review," 1976, vol.29, N 1, p.53-75.

--. John Sharp Williams: an advocate for the Armenian mandate, 1919-1920. "Armenian Review," 1973, vol.26, N 3, p.23-42.

--. Mark Lambert Bristol, U.S. Navy, admiral-diplomat: his influence on the Armenian mandate question. "Armenian Review," 1968, vol.21, N 4, p.3-22.

--. Woodrow Wilson and the Armenian mandate: a reassessment. "Armenian Review," 1968, vol.21, N 3, p.10-28.

--. Woodrow Wilson, the Senate, public opinion, and the Armenian mandate question 1919-1920. PhD thesis, University of Georgia, 1965.

Burney, Charles Allen and Lang, David Marshall. The peoples of the hills; ancient Ararat and Caucasus. NY, Praeger 1972, 323 p.

Buxton, Noel and Buxton, Harold Jocelyn. Travel and politics in Armenia. Lnd., Smith, Elder & Co, 1914, 274 p.

Cardashian V. Who speaks in the name of Armenia? "Armenian Review," 1970, vol.23, Autumn, p.48-58.

Cater, Melville. The land of stalking death: a journey through starving Armenia on an American relief train. "National Geographic Magazine," 1919, vol.36, July-December, p.393-420.  

Caucasian boundaries. Documents and maps. 1802-1946. In 2 vols. Ed.by A.Burdett. Slougn, UK; Archive Edition Ltd., 1996.

The Caucasus and post-sovier disorder. Lnd., Zed Books, 1994, 233 p.

La cause nationale Arménienne. Paris, 1945.

Chichekian, Garo. The territorial changes of Armenia since the Treaty of San Stefano: a study in political geography. "Armenian Review,” 1970, vol.23, Spring, p.36-53.

Chorbajian L., Donabedian P., Mutafian C. The Caucasian knot: The history and geopolitics of Nagorno-Karadagh. Lnd., Zed Books, 1994, 208 p.

Confiscation des Biens des Refugiés Arméniens par le Gouvernement Turc. Paris, Comité Central des Refugiés Arméniens, 1929.

Conflict, cleavage and change in Central Asia and the Caucasus. Ed.by K.Davisha and B.Parrott. Democratization and authoritarianism in post-communist societies, N 4. Cambridge, NY; Cambridge university, 1997, 423 p.

Cook, Ralph E. The United States and the Armenian Question, 1894-1924. PhD thesis. The Fletcher school of law and diplomacy, Tufts university, 1957, 391 leaves.

A Crime of silence. The Armenian Genocide. The Permanent peoples' tribunal. Pref.by P.Vidal-Naquet. The Engl.text ed.by J.Libaridian. Cambridge, Mass., 1985, 251 p.

Croissant, Michael P. The Armenia-Azerbaijan conflict: causes and implications. Westport, Conn. & Lnd., Praeger, 1998, 192 p.  events of 1988-1994.

Curzon, Robert. A year in Erzeroom, and on the frontiers of Russia, Turkey, and Persia. NY, Harper & brothers, 1854; Sterndale classics. Gomidas institute, Taderon, 2003, 156 p.

Dadrian V.N. German responsibility in the Armenian Genocide. A review of the historical evidence of German complicity. Cambridge, MA, Blue Crane Books, 1996.

--. The history of the Armenian Genocide. Ethnic conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus. Providence, Oxford, Berghahn Books, 1995.

--. The secret Young-Turk Ittihadist conference and the decision for the World War I Genocide of the Armenians. "Holocaust and Genocide Studies," Oxford, 1993, Fall, vol.7, N 2, p.173-201.

The Dailly Telegraph war map of Egypt and the Near East N 6... including Asia Minor, Mesopotamia, Armenia, the Caucasus districts, Syria, Egypt, the Persian Gulf with adjacent countries... Lnd., 1918.  

Davison R.H. The Armenian crisis, 1912-1914. "American Historical Review," 1948, vol.53, April, p.481-505; NY, ANCA of America, 1948, 25 p.

De Waal, Thomas. Black garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war. NY, New York university, 2003, 337 p.

du Véou, Paul. La passion de la Cilicie 1919-1922. 2nde ed. Paris, Paul Geuthner, 1954, 448 p.

Dwight H.G.O. Christianity in Turkey: a narrative of the Protestant reformation in the Armenian church. Kessinger Publishing, 2004, 380 p.

Edwards, Robert W. The fortifications of Armenian Cilicia. Dumbarton Oaks Studies. Genealogical Publishing Company, 1987, 320 p.

Fleuriau E. Ḗtat present de l'Arménie. Paris, 1894.

Ghazarian, Vatche. Armenian in the Ottoman empire: an anthology of transformation, 13th-19th centuries. Ocean Art Publishing, 1996.

Gibbon W.D. Andranik. "Blackwood Magazine," Lnd., 1919, October.

Gibbons Helen D. The red rugs of Tarsus: a woman's record of the Armenian massacre of 1909. NY, The Century Co., 1917, 194 p.

Gibbons Herbert A. Armenia in the world war. Lnd., 1926, 28 p.

Gidney J. A mandate for Armenia. Kent, Ohio; Kent State University, 1967, 270 p.

Goldenberg, Suzanne. Pride of small nations: the Caucasus and post-soviet disorder. Lnd., Zed, 1994, 233 p.

Gotikian G. La Légion d'Orient et le mandat français en Cilicie (1016-1921). "Revue d'histoire arménienne contemporaine," Paris, 1999, t.III, p.251-324.

Graber G.S. The caravans to oblivion - the Armenian genocide 1915: a portrait of genocide. Willy, John & sons, 1996.

Les Grandes Puissances, l'Empire Ottoman at les Arméniens dand les archives françaises (1914-1918). Reunis par A.Beylerian. Publication de la Sorbonne. Série "Documents"-34. Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne. Paris, Université de Paris I, 1983, 792 p.

Grant, Steven A. Scholar's guide to Washington, D.C. for Russian, Central Eurasian, and Baltic studies: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia... 3d ed. Scholar's guide to Washington, D.C. N 15. Kennan Institute for advanced Russian Studies, Woodrow Wilson International center for scholars. Washington, Woodrow Wilson Center; Baltimore, Johns Hopkins university, 1994, 293 p.

Great need ovetr the water: the letters of Theresa Huntington Ziegler, missionary to Turlkey, 1898-1905. Ed.by S.Katchadourian. Ann Arbor, Mich. Gomidas institute, Taderon, 375 p.

Greene F.D. The Armenian crisis in Turkey. NY, 1895.

Hacobian, Avetoon Pesak. Armenia and the war: an Armenians point of view with an appeal to Britain and the coming peace conference. Lnd., Hogger and Stiyghton, 1917, 200 p.

Halo, Thea. Not even my name: from a death march in Turkey to a new home in America, a young girl's true story of genocide and survival. Picador, 2000.

Hampartsumian M. The Armenian American community 1913-1923. "Armenian Review," 1959, vol.11, Winter, p.32-45.

Harbord, James G. Conditions in the Near East. Report of the American military mission to Armenia. Senate document N 264, 66th Congress, 2nd session, XV. Wash. D.C., GPO, 1920, 44 p.

Heller J. Britain and the Armenian Question. 1912-1914. A study in realpolitik... "Middle Eastern Studies," 1980, N 16.

Henze, Paul B. The Transcaucasus in transition. Santa Monica, Ca.; RAND, 1991.

Hewsen R.H. Armenia: historical atlas. Chicago, University of Chicago, 2001, 341 p.

Hovannisian R. The Allies and Armenia 1915-18. "Journal of Contemporary History." Lnd., 1968, vol.3, N 1, p.145-168; & "Armenian Review," 1969, vol.22, N 2, p.20-40.

--. Armenia and the Caucasus in the genesis of the Soviet-Turkish entente. "International Journal of the Middle East Studies," 1973, vol.4, N 1, p.129-147; & "Armenian Review," 1974, vol.27, N 1, p.32-52.

--. Armenia on the road to independence, 1918. Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 1967.

--. The Armenian republic. "Armenian Review," 1964, vol.17, N 4, p.20-39.

--. The Armeno-Azerbaijani conflict over Mountainous Karabagh, 1918-1919. "Armenian Review," 1971, vol.24, N 2, p.3-39.

--. Mountainous Karabagh in 1920: an unresolved conflict.  "Armenian Review," 1993, vol.46, N 1-4, p.1-36.

--. The ninth general meeting of the Armenian revolutionary federation, 1919. "Armenian Review," 1981, vol.34, N 1, p.3-16.

--. Parliamentary government as modernization in the Republic of Armenia. "Armenian Review," 1983, vol.36, N 1, p.26-34.

--. The Republic of Armenia. 4 vols, Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 1971-1996.

vol.I, The first year, 1918-1919; 1971

vol.II, From Versailles to London, 1919-1920; 1982

vol.III, From London to Sèvres, February-August, 1920; 1996

vol.IV, Between crescent and sickle: partition and sovietization, 1996.

--. The role of the Armenian revolutionary federation in the Republic of Armenia. "Armenian Review," 1991, vol.44, N 2, p.13-52.

--. Scholarship and politics. "The Journal of the Society for Armenian Studies," Boston, 1985-1986,  N 2, p.169-186.

--. Simon Vratzian and Armenian nationalism. "Armenian Review," 1970, vol.23, N 1, p.3-35.

Hunter, Shireen T. The Transcaucasus in transition: nation-building and conflict. Significant issues series vol.16, N 7, Washington, D.C.; Center for strategic and international studies, 1994, 223 p.

Hyacinte, père Simon. Mardine, la ville héroique. Autel et tambeau de l'Arménie (Asie Mineure) durant les massacres de 1915. Jounieh, Liban, Maison Naaman pour la culture.

Hyland, Francis P. Armenian terrorism: the past, the present, the prospects. Boulder, Co.; Westview Press, 1991, 248 p.

The joint mandate scheme; a Turkish empire under American protection. NY, ACIA, 1919, 52 p.

Jacobsen, Maria. Diaries of a Danish missionary: Harpoot, 1907-1919. Transl.by Kristen Vind, ed.by Ara Sarafian. Armenian genocide documentation series, N 5. Ann Arbor, Mich., Gomidas institute, Taderon, 2001, 266 p.

Jones, Stephen F. Georgia-Armenian relations in 1918-20 and 1991-94: a comparison. "Armenian Review," 1993, vol.46, N 1-4, p.57-77.

Kadjaznouni O. Eight days in chekist prison. "Armenian Review," 1959, vol.12, N 3, p.3-14.

Karaian S.J. An inquiry into the statistics of the Turkish genocide of the Armenians 1915-1918. "Armenian Review," 1972, vol.25, N 4, p.3-44.

Karapetian, Merujan. The ethnic structure of the population of Mountainous Karabagh in 1921. "Armenian Review," 1991, vol.44, N 4, p.69-85.

Karsh, Efraim and Karsh, Inari. Empires of the sand: the struggle for mastery in the Middle East, 1789-1923. Cambridge, MA; Harvard university Press, 1999, 409 p.

Kasbarian-Bricout, Beatrice. Les arméniens au XXe siècle. Paris, l'Harmattan, 1984, 254 p.

Kaufman, Stuart J. Ethnic fears and ethnic war in Karabagh. Working paper series. Lexington KY, University of Kentucky, 1998, 37 p.

--. Modern hatreds: The symbolic politics of ethnic war. Ithaca and Lnd., Cornell University Press, 2001, 270 p.

Kayalloff Jacques. The battle of Sardarabad. Paris, La Haye, 1973.

Kerr S.E. The lions of Marash. Personal experience with American Near East Relief, 1919-1922. Albany, State university of New York, 1973, 318 p.

Kévorkian Raymond Haroutiun. The Armenian Genocide. A complete history. Lnd and NY, I.B.Tauris, 2011, 1040 p.

--. The Armenian population of Sassoun and the demographic consequences of the 1894 massacres. "Armenian Review," 2001, vol.47, N 1-2, p.41-53.

--. Arménie entre Orient et Occident: trois mille ans de civilisation. Bibliothèque Nationale de France. Paris, Marne, 1996, 256 p.

--. La Cilicie (1909-1921). De massacres d'Adana au mandat français. "Revue d'Histoire arménienne contemporaine," Annales de la Bibliothèque Nubar. Paris, 1999,  t.III, numero spйcial, 383 p.

--. Le génocide des Arméniens. Paris, Odile Jacob, 2006, 1008 p.

--., Mahe J.-P. Arménie: 3000 ans d'histoire. Marseille, Maison arménienne de la jeunesse et de la culture, 1988, 394 p.

--., Mahe J.-P. Catalogue des "incunables" arméniens, 1511-1695 ou chronique de l'imprimerie arménienne. Cahiers d'orientalisme, 9. Genиve, P.Cramer, 1986, 201 p.

 --., Outtier B. Manuscrits arméniens de la Bibliothèque nationale de France: catalogue. Marseille, Bibliothèque Nationale de France, 1998, 600 p.

--., Paboudjian P.B. Les Arméniens dans l'Empire ottoman а la veille du génocide. Paris, Arhis, 1992, 603 p.

King, Joseph Harrison. The (un)making of Soviet Kirovabad: pogroms and the end of the "friendship of peoples" in Azerbaijan. Thesis for the degree of Master of Arts. Budapest, Central European University, Department of History, 2015, 136 p.

Knapp, Grace Higley. The mission at Van. NY, 1915; 2d rev.ed., 1916.

--. The tragedy of Bitlis. Being mainly the narratives of G.M.McLaren and M.O.Shane. NY, F.H.Revell, 1919, 110 p.; Ann Arbor, Mich., Gomidas institute, Taderon, 2003, 112 p.

--. War time at Van. NY, 1916.

Korganian G. Armenian participation in World war I on the Caucasian front. "Armenian Review," 1967, vol.20, Autumn, p.3-21; 1968, vol.21, Spring, p.66-80; 1969, vol.22, Spring, p.71-77; 1970, vol.22, Winter, p.68-71; 1970, vol.23, Spring, p.72-79; Summer, p.45-46.

Korganoff G. La participation des Arméniens а la guerre mondiale sur le front du Caucase (1914-1918). Paris, Massis, 1927, 209 p.

Krafft-Bonnard A. Sans foyers. Le cri de détresse de l'Arménie. Genéve, 1921.

Krieger A. A secret military pact against the Republic of Armenia for the final annihilation of the Armenian people. "Armenian Review," 1974, vol.27, N 1, p.10-27.

Krikorian, Hovhannes K. The mandate for Armenia. Constantinople, 1919, 18 p.

La Chesnais P.G. Les peuples de la Transcaucasie pendant la guerre et devant la paix. Paris, Bossard, 1921.

The Lausanne treaty. Turkey and Armenia. NY, American Committee opposed to the Lausanne treaty, 1926, 204 p.

Libaridian G.J. Challenge of satehood: Armenian political thinking since independence. Blue Crane Books, 1999.

--. Modern Armenia: people, nation, State. New Brunswick and Lnd., Transaction, 2004, 327 p.

Life and papers of  Vahan Cardashian. Ed.by J.H.Tashjian. "Armenian Review," 1957-1958, vol.10-11.

Looking backward, moving forward: confronting the Armenian genocide. Ed.by R.Hovannisian. Transaction, 2003, 310 p.

Maintenance of Peace in Armenia. Hearing before Subcommittee of the Committee on Foreign Relations. United States Senate, 66th Congress, 1st session on Senate Joint Resolution N 106 A Joint Resolution for the Maintenance of Peace in Armenia. Printed for the use of Committee on Foreign Relations. Wash., GPO, 1919; "Armenian Review," Boston, 1980, vol.33, N 4 (132), p.411-443; 1981, vol.34, N 1 (133), p.46-79; N 2 (134), p.199-217, N 4 (136), p.412-427.

Makhmourian G.G. The Armenian Question and the Republic of Armenia in Reports of the British Parliament in February-April, 1920. "Bulletin of the Social Sciences." Yerevan, 2009, N 2 (625), p.20-32; N 3 (626), p.19-31.

--. Book review. Abrahamyan Hrant, Soviet Armenia during the years of the nationwide struggle (1988-1990) (Yerevan, Institute of History NAS RA, 2019, 384 p.). "Review of Armenian Studies." Yerevan, 2020, N 2 (23), p.267-273.  

--. Book review. Eprikyan Armine, Nakhijevan 1917-1921 (Yerevan, published by the author, 2020, 384 p.). "Review of Armenian Studies," 2020, N 3 (24), p.248-257.

--. Book review. Hovhannisyan Lilit, The elucidation of the Armenian Question, 1915-1923, in historical science of the Republic of Armenia (1991-2015) (Yerevan, Institute of History NAS RA, 2020, 384 p.). "Review of Armenian Studies," 2021, N 2 (26), p.244-251.

--. Collection of papers relating to the Armenian disitrict of Nakhijevan (1918-1920) from the U.S. Department of State and the National Archives of Armenia. "Fundamental Armenology," Yerevan, 2016, N 2, p.346-381, http://www.fundamentalarmenology.am

--. The Harbord Mission reports on Armenia, 1919, in the U.S. Department of State archives. "Fundamental Armenology," 2015, N 2, p.164-190, http://www.fundamentalarmenology.am

--. Management of the U.S. relief and the Republic of Armenia, 1918-1920. "Bulletin of the Social Sciences," 2008, N 1 (621), p.96-113.

--. On the issue of origination and location of the Armenian National Home (in 1920-1922). "Review of Armenian Studies," 2017, N 3 (15), p.76-97.

--. Procesos de modernizaciуn en Armenia. "El socialismo en el umbral del siglo XXI." Coordinator A.Anguiano. Mexico, Universidad Autуnoma Metropolitana, 1991, p.226-238, (Majmourian G.).

The Making of Nagorno-Karabagh. Ed.L.Chorbajian. NY, Palgrave Macmillan, 2001, 282 p.

Malkasian, Mark. "Gha-ra-bagh:" the emergence of the national democratic movement in Armenia. Wayne state university, 1996.

Mandelstam A.-N. La Société des Nations et les Puissances devant le problème Arménien. Paris, A.Pedone, 1926, 355 p.; 2ème ed. Liban, Hamaskaine, 1970, 514 p. Association Libanaise des universitaires Arméniens.

Marashlian L. The Armenian Question from Sèvres to Lausanne. Economics and morality in American and British policies 1920-1923. PhD dissertation. Los Angeles, University of California Los Angeles, 1992.

--. The London and San Remo conferences and the Armenian settlement; the belated decisions, February-April, 1920. "Armenian Review," 1977, vol.30, Autumn, p.227-255; 1977-1978, Winter, p.398-414.

Mardick, John R. Life and times of Vahan Cardashian. "Armenian Review," 1957, vol.4, Spring, p.6-15.

Martin E.W. The Hubbards of Sivas: a chronicle of love and faith. Santa Barbara, Ca., Fithian press, 1991, 318 p.

Martin P. Out of darkness. Lost Coast Press, 1999.

Masis A. The question of the American mandate over Armenia. Nicosia, Proodon, 1980, 198 p.

Massacres de Mardin. Ed.by A.Beylerian  (père Marie-Dominique Berré). "Haugazian Armenological Review," Beyrouth, 1977, vol.17, p.81-106.

Materne Muré R.P. Le massacre de Marache (février 1920). Un épisode de la tragédie arménienne. Bruxelles, Flambeau, 1921 & Cambridge, SAS, 1987, 24 p.

Mears E.G. Caucasian Armenia (from the report of the United States trade commissioner Mears). "Levant Trade Review," 1920, vol.8, March, p.178-184; April, p.280-286.

Melson R., Cuper L., Nelson R. Revolution and genocide: on the origins of the Armenian Genocide and the Holocaust. Chicago, University of Chicago, 1996, 363 p.

A memorandum on the recognition of the government of the independent Republic of Armenia. "Armenian Review," 1968, vol.21, N 2, p.8-22.

Miller D.E. Survivors: an oral history of the Armenian Genocide. Los Angeles, University of California Press, 1999.

Missakian A. Searchlight on the Armenian Question (1878-1950). Boston, Hairenik, 1950, 154 p.

Molin, Kristian. Unknown crusader castles. Lnd., Hambledon, 2001, 288 p.

Morgenthau, Henry. Ambassador Morgenthau's story. Forew.by R.J.Lifton, intr.by R.W.Smith, epil.by H.Morgenthau III, coord.ed. P.Balakian. Detroit, Mich.; Wayne State University, 2003, 333 p.

Morley, Bertha. Marsovan 1915: the diaries of Bertha Morley. Ed.by Hilmar Kaizer. 2d ed. Ann Arbor, Mich., Gomidas institute, Taderon, 89 p.

Mouradian, Claire. De Stalin а Gorbatchev. Histoire d'une république soviétique: l'Arménie. Paris, Ramsay, 1990, 476 p.

Nansen, Fridtjof. Armenia and the Near East. Paris, 1928.

--.  L'Arménie et le Proche Orient. Paris, 1928.

Naslian, Jean. Les mémoires de mgr.Jean Naslian, évêque de Trébizonde, sur le événements politico-religieux en Proche Orient de 1914 а 1928. 2 vols. Vienne, imp. Mechitariste, 1951; Beyrouth-Vienne, 1955.

Nassibian A. Britain and the Armenian Question. 1915-1923. Lnd. & Sydney, Croom Helm; NY, St.Martin's Press, 1984.

Nation and politics in the Soviet successor states. Ed.by Ian Bremmer and Ray Taras. Cambridge, NY; Cambridge university, 1993, 577 p.

Nationalizing Empires: (Historical studies in Eastern Europe and Eurasia, vol.III). Eds. Stefan Berger, Alexei Miller. Budapest and NY, Central European University, 2015, 700 p.

Neilson, Keith. Britain and the last tsar: British policy and Russia, 1894-1917. Oxford, Clarendon Press; NY, Oxford university Press, 1995, 408 p.

New states, new politics: building the post-Soviet nations. Ed.by Ian Bremmer and Ray Taras. 2nd ed. Cambridge, NY; Cambridge university, 1997, 743 p.

New studies in post-cold war security. Ed.by K.R.Dark. Aldershot, Brookfield, Vt.; Darthmouth Publishing, 1996, 281 p.

Noradounghian, Gabriel. Extraits des memoires. Rec.par A.Andonian. "Revue d'histoire armйnienne contemporaine," Annales de la Bibliothèque Nubar de UGAB. Paris, 1995, t.I, p.203-245.

Normand, Robert. Colonnes dans le Levant. Paris, Charles-Lavauzelle, 1924.

Nunn, David Earl. Great Britain and the Armenian crisis, 1912-1914. PhD thesis. Athens, Georgia; University of Georgia, 1978.

O'Ballance, Edgar. Wars in the Caucasus, 1990-1995. New York, New York university Press, 1997, 238 p.

Origins of terrorism: psychologies, ideologies, theologies, states of mind. Ed. by W.Reich. Woodrow Wilson International center for scholars series. Cambridge, Cambridge university, 1990, 289 p.

Otian, Ervand. Accused years: my exile and return from Der Zor, 1914-1919. Transl. by Ara Stepan Melkonian. Lnd., Gomidas Institute, 2009.

Palmer, Alan Warwick. The decline and fall of the Ottoman empire. The international politics of Eurasia, vol.5. A conference by the Russian littoral project, the Department of war studies at King's college, London, and the International institute for strategic studies. NY, M.Evans, 1992, 306 p.

Palmer, Andrew. Monk and mason on the Tigris frontier. The early history of Tur Abdin. Cambridge, University of Cambridge Orietal studies, 1990.

Panossian, Razmik. The Armenians. From Kings and Priests to Merchants and Commissars. NY, Columbia University, 2006, 441 p.

Papazian, Vahan. Armenian delegations to the Paris Peace conference. "Armenian Review," 1960, vol.13, N 2, p.49-60.

--. The changing American view of the Armenian question: an interpretation. "Armenian Review," 1986, vol.39, N 4, p.47-72.

--. Situation in the Caucasus between 1910-1920.  "Armenian Review," 1959, vol.12, N 3, p.76-86.

Parler les camps, penser les génocides. Reunis par C.Coquio. Contr. J.Altounians, K.Beledian, R.H.Kévorkian, H.Piralian. Paris, Albin Michel, 1999, 688 p.

Pattie S., Vered Amit Talai. Armenians in London: the management of social boundaries. Manchester university Press, 1989. "Armenian Review," 1991, vol.44, N 1, p.14-146.

Payaslian Simon. The History of Armenia: from the Origins to the Present. NY, Palgrave Macmillan, 2007, 296 p.  

--. United States policy towards the Armenian Question. NY, Palgrave Macmillan, 2005, 268 p.

Peterson M.D. Starving Armenians: America and the Armenian genocide, 1915-1930 and after. Charlottesville, University of Virginia , 2004, 216 p.

The Philippines and Armenia. "World's Work," 1920, vol.40, July, p.228- 229.

Poidebard A. Military role of the Armenians on the Caucasian front after the defection of the Russian army. "Armenian Review," 1976, vol.29, N 3, p.227-242.

--. Rôle militaire des arméniens sur le front du Caucase après la défection de l'armée russe (décembre 1917 - novembre 1918). Paris, Imprimerie Nationale, 1920; et "Revue des Études Arméniennes," Paris, 1920, t.I, fasc.2, p.143-161.

--. La Transcaucasie et la République d'Arménie dans les textes diplomatiques du Traités de Brest-Litowsk, au Traité de Kars (1918-1921). Paris, 1923.

Present day conditions in Europe. The United States and the American mandate. Report of the American military mission to Armenia. International conciliation series, N 151. Greenwich, Conn.; NY, 1920, 55 p.

Records of the Department of State relating to political relations between Armenia and other states, 1910-1929. US Department of State, microform. National Archives and records service, General services administration, 2 microfilm reels. Wash., NA microfilm publication, 1975, T 1193.

Reid J.J. War, atrocity and massacres, 1853-1896. "Armenian Review," 1988, vol.41, N 1, p.1-28.

A report of the activities, the American Committee for the Independence of Armenia, 1918-1922. NY, ACIA, 1922, 84 p.

Richardson J.P. The American military mission to Armenia. MA thesis. George Washington university, 1964.

Rieber, Alfred J. The Struggle for the Eurasian borderlands: from the rise of Early Modern Empires to the end of the First World War. NY, Cambridge University, 2014, 648 p.

Riggs H.H. Days of tragedy in Armenia: personal experiences in Harpoot, 1915-1917. Ann Arbor, Mich., Gomidas institute books, Taderon press, 1997, 240 p.

Rolin-Jaequemyns M.G. Armenia, the Armenians, and the treaties. Lnd., 1891.

Ross, Frank A.; Fry, C.Luther; Sibley, Elbridge. The Near East and American philanthropy. NY, Columbia University, 1929, 309 p.

Russian Empire: Space, people, power, 1700-1930. Bloomington & Indianapolis, Indiana University, 2007.

Safarian,Vahe A. World war I American relief for the Armenians. "The Armenian Review,"  Boston. 1957, vol.10, N 2, p.121-131; N 3, p.133-145.

Salt, Jeremy. Imperialism, evangelism and the Ottoman Armenians 1878-1896. Lnd., Frank Cass, 1993, 188 p.

Sarafian K.A. A briefer history of Aintab. 1957, 327 p.

Saroyan, Levon A. A note on Lawrence of Arabia and the Armenians. "Armenian Review," 1980, vol.33, N 1, p.65-74.

Saul, Norman E. The life and times of Charles R. Crane, 1858-1939: American businessman, philantropist, and a founder of Russian studies in America. Lanham, Maryland, Lexington Books, 2013, 334 p.

Schroeder-Greenslade G. Transcaucasia since Stalin, the economic dimension. In: Transcaucasia. Nationalism and social change: essays in the history of Armenia, Azerbaijan, and Georgia. Ed by R.Suny. Michigan Slavic Publications. Ann Arbor, University of Michigan, 1983, p.397-416.

Severance, Gordon & Diana. Against the gates of Hell. The life and times of Henry Perry, a Christian missionary in a Moslem world. Lanham, Boulder, NY, Toronto, Oxford; University Press of America, 2003, 447 p.

Shahkhatouni A. Aram pasha and the battle of Sardarapat. "Armenian Review," 1960, vol.13, N 2, p.41-48.

--. Khalil pasha's meeting with Aram. "Armenian Review," 1960, vol.12, N 4, p.26-32.

Shepard Riggs, Alice. Shepard of Aintab.11920, 129 p.

Shrikian G. Armenians under the Ottoman empire and the American mission's influence on their intellectual and social renaissance. ThD dissertation. Concordia University in Exile, 1977, 478 p.

Un siиcle de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance. Vol.1, 1906-1940. Sous la derect.de R.H.Kévorkian, V.Tachjian, pref.de B.Setrakian. S-Juste-la-Pendue, Chirat, 2006, 268 p.  

Simpson, Christopher. The splendid blond beast: money, law and genocide in the twentieth century. NY, Grove/Atlantic, 1993.

Slaughter among neighbors: the political origins of communal violence. Human rights watch. New Haven, Yale university, 1995, 188 p.

Sokolov, Naum. The Armenian and Georgian alliance. Lnd., Spottiswoode & Ballantyne, 1918.

Somakian Manoug Joseph. Empires in conflict: Armenia and the Great Powers, 1895-1920. International library of historical studies, N 2. Lnd., NY; Taurus Academic studies; NY, St.Martin's Press, 1995, 276 p.

--. "The Journal of the Society for Armenian Studies," 1997, vol.8.

State building and military power in Russia and the new states of Eurasia. Ed. by Bruce Parrott. Armonk, NY, M.E.Sharpe, 1995, 319 p.

Stone, Frank Andrews. The life and death of Armenia or Euphrates college, Harpoot (Kharpert), Turkish Armenia. "Armenian Review," 1977, vol.30, N 2, p.148-163.

Studies in comparative genocide. Ed.by L.Chorbajian, G.Shirinian. NY, St. Martin's Press, 1999, 270 p. Presented at a conference held in Yerevan, in 1995.

Sunny R.G., Suny R.G. Looking toward Ararat: Armenia in Modern history. 1993.

Tableau approximatif des réparations et indemnités pour les dommages subis par la nation arménienne en Arménie de Turquie et dans la République Arménienne du Caucase. Paris, 1919.

Talai, Vered Amit.  Armenians in London: the management of social boundaries. Manchester, Manchester university, 1989.

Tarzian Mangigian, Mary. The Armenian minority problem. 1913-1934: a nation's struggle for security. University of Pennsylvania Armenian texts and studies, N 11. Atlanta, Georgia; Scholars Press, 1992, 302 p. PhD dissertation of 1935.

Taverdi, Karnig. History of Armenians in Britain. Lnd., Centre for Armenian information and advice, 1989.

Tchobanian A. La fraternité armeno-grecque. Paris, 1919.

Ter Minassian, Anahide. 1918-1920, La République d'Arménie. Bruxelles, Editions Complexe, 2006, 324 p.

--. The revolution of 1905 in Transcaucasia. "Armenian Review," 1989, vol.42, N 2, p.1-23.

--. The role of the individual: the case of Rouben Ter Minassian. "Armenian Review," 1993, vol.46, N 1-4, p.183-201.

Ter Minassian, Rouben and Vratzian, Simon. The early career of Aram Manoogian. "Armenian Review," 1979, vol.32, N 1, p.79-87.

Ternon Y. Mardin 1915. Anatomie patholigique d'une destruction. "Revue d'histoire arménienne contemporaine," Paris, 2002, t.4; http://www.imprescrip tible.fr/rhac/tome4.htm

Terterian H. The Levon Chant mission to Moscow. "Armenian Review," 1955, vol.8, Summer, p.3-22.

Terzian S.G. Henry Cabot Lodge and the Armenian mandate question, 1918-20. "Armenian Review," 1991, vol.44, N 3, p.23-37.

Thibault C. Historique du 412eégiment d'infantérie. Pt.2 Opérations en Asie Mineur. Paris, Charles-Lavauzelle, 1923.

Toriguian Sh. The Armenian Question and international law. 2d ed. La Verne, California, ULV Press, 1988.

Torossian, Captain Sarkis. From Dardanelles to Palestine. Boston, Meador, 1947, 219 p.

Toynbee A.J.  Armenian atrocities. The murder of a nation. Lnd., Hodder & Stoughton, 1915, 117 p.

Transcaucasia: nationalism and social change: essays in the history of Armenia, Azerbaijan, and Georgia. Ed.by R.G.Suny. East European series, N 2. Michigan Slavic publications. Ann Arbor, University of Michigan, 1983, 442 p. Papers of a conference on nationalism and social change in Transcaucasia at the Kennan Institute for advanced Russian studies, April 24-25, 1980, held by the Kennan Institute and the American association for the advancement of Slavic studies, 1917-1921.

Transcaucasian boundaries. Ed.by J.F.R.Wright, S.Goldenberg, R.Schofield. Lnd., University College London Press, 1996, 237 p.

The treatment of Armenians in the Ottoman empire. Documents presented to Viscount Grey of Fallodon, Secretary of State for foreign affairs. Parliamentary paper, miscellaneous, N 31, 1916.

Turabian A. Les volontaires arméniens sous les drapeaux français. Marseille, 1917.

Turkish atrocities. Statements of American missionaries on the destruction of Christian community in Ottoman Turkey, 1915-1917. Comp. J.L.Barton. Gomidas institute, Taderon, 210 p.

Tusan, Michelle. Sthe British Empire and the Armenian Genocide. Humanitarianism and imperial politics from Gladstone to Churchill. Lnd., IB Tauris, 2017, 320 p.

United States official documents on the Armenian Genocide. Boston, Armenian Review Inc., 1998.

--. The Lower Euphrates. Boston, Armenian Review Inc., 1994.

--. The peripheries. Boston, Armenian Review Inc., 1995.

Ussher, Clarence D. and Knapp, Grace H. An American physician in Turkey: a narrative on adventures in peace and in war. Boston, Houghton Miffline, 1917; 2d ed., J.C.& A.L.Fawcett, 1990, 338 p.; 3d ed., Ann Arnor, Mich., Gomidas institute, Taderon, 2002, 189 p.

Van der Dussen W. The question of Armenian reforms in 1913-1914. "The Armenian Review," 1986, vol.39, N 1.

Varandian M. Le conflict arméno-georgien et la guerre du Caucase. Paris, 1919.

Ward A.J. World war I and the tragedy of Armenian self-determination. "The Armenian Review," 1979, vol.31, N 4, p.341-361.

When a community weeps: case studies in group survivorship. Ed.by Ellen S. Zinner, Mary Beth Williams. Philadelphia, Brunner/Mazel, 1999, 261 p.

Yeretzian A.S. A history of Armenian immigration to America. San Francisco, 1923, 78 p.

 

Абрамян Г.Б. Политика английских завоевателей по отношению к армянам Арцаха (ноябрь 1918 - август 1919 гг.). "Вестник общественных наук." Ереван, 1989, N 7, с.13-23.

Агаян Ц.П.Андраник и его эпоха. М., Международный гуманитарный фонд арменоведения, 1997, 454 с.

Адонц Н. Армянский вопрос и германские планы. Публ. Г.А.Аветисяна, П.О.Оганесяна. "Вестник общественных наук," 1993, N 1, с.137-148.

--. Турецкая нота и Турецкая Армения. Публ. П.О.Оганесяна. "Вестник общественных наук," 1990, N 4, с.72-77.

Акопян А.М. Албания-Алуанк в греко-латнских и древнеармянских источниках. Ереван, АН АрмССР, 1987, 304 с.

Акопян С.М. Западная Армения в планах империалистических держав в период первой мировой войны. Ереван, АН АрмССР, 1967, 262 с.

Амбарян А.С. Императорский закон о полках гамидие. "Вестник архивов Армении," Ереван, 1971, N 1, с.81-94.

--. Развитие капиталистических отношений в армянской деревне (1860-1920). Ереван, АН АрмССР, 1959, 286 с.

Андраник Озанян. Сб. док. и материалов. Сост. А.О.Арутюнян, Г.Г.Арутюнян, В.С.Эвоян, гл.ред. А.А.Фелекян. Вестник архивов Армении, Ереван, 1991, N 1-2, 494 с.

Аркомед С.Т. Материалы по истории отпадения Закавказья от России. Тифлис, Государственное изд. Грузии, 1931, 112 с.

Армения в документах Государственного департамента США 1917-1920 гг. Сост. и пер. с англ. Г.Г.Махмурян. Ереван, Ин-т истории НАН Армении, 2011, 560 с.

Армяно-грузинский вооруженный конфликт  на основании фактических данных и продлинных документов. Баку, 1919.

Армянский вопрос. Энциклопедия. Ереван, Армянская энциклопедия, 1991, 350 с.

Армянский вопрос и геноцид армян в Турции (1913-1919). Материалы Политархива МИДа кайзеровской Германии. Сборник. Сост., отв.ред. В.А.Микаелян. Ереван, Гитутюн, 1995, 643 с.

Арутюнян А.О. Кавказский фронт: 1914-1917. Ереван, Айастан, 1971, 415 с.

Арутюнян В.Б. События в Нагорном Карабахе: Хроника, ч.I февраль-декабрь 1988 г. Отв. ред. К.С.Худавердян. Ереван, АН Армении, 1990.

--. ч.II январь-декабрь 1989 г. Ереван, 1993, 400 с.

Бартикян Р. О царском кураторе "MANZHKEPT KAI EΣΏ IBHPIAΣ" Михаиле. В связи с восточной политикой Василия II (976-1025 гг.) "Историко-филологический журнал." Ереван, 2000, N 1, с.130-149.

Բ.Լեգրանի միսիան։ Дипломатическая миссия РСФСР в Армении. Изд. Е.К.Саркисян. "Вестник архивов Армении," 1967, N 3, с.21-104.

Борьян Б.А. Армения, международная дипломатия и СССР. В 2-х ч. М.-Л., Гос. изд., 1928-1929, 448 и 434 с.

Геноцид армян в Османской империи. Сб. док. и мат. Под ред. М.Г.Нерсисяна. Ереван, АН АрмССР, 1966, 560 с.; 2-е доп. изд. Ереван, Айастан, 1983, 704 с.

Германские источники о геноциде армян. Сб. док. и мат., в 2-х т. Под ред. С.С.Степаняна, т.1. Ереван, Айастан, 1991, 378 с.

Документы и матерьялы по внешней политике Закавказья и Грузiи. Тифлисъ, типографiя Прав. Груз. Респ., 1919, 514 с.

Дондуков-Корсаков А.М. Воспоминания о кампании 1855 г. в Азиатской Турции. "Старина и новизна." Птг., 1915, кн.XIX, с.289-368

Епископосян Г. Армянская проблема в прошлом и сегодня. М., 1993.

Жирохов М.А. Семена распада: войны и конфликты  на территории бывшего СССР. СПб., БХВ-Петербург, 2012, 688 с.

Закарян А.А., Шахназарян А.И. Бакинская газета "Наше время" о погромах Нухинских, Арешских и Геокчайских армян в 1918 г. "Вестник общественных наук," 1989, N 9 (561), с.81-87.

Зограбян Э.А. Шарур-Нахичеван в 1918-1919 гг. (История геноцида нахичеванских армян.) Ереван, ЕГУ, 2012, 376 с.

Извольский А.П. Воспоминания. Пер.с англ. П-д.-М., 1924.

Из истории армяно-грузинских отношений, 1918 год (пограничные конфликты, переговоры, война, соглашения). Тифлис, 1919.

Из истории иностранной интервенции в Армении  в 1918 году. Документы и материалы. Сост. Х.А.Бадалян. Ереван, 1970.

Из истории Нагорного Карабаха. "Вестник архивов Армении," 1989, N 1.

Киракосян Дж.С. Западная Армения в годы первой мировой войны. Ереван, ЕГУ, 1971.

--. Младотурки перед судом истории. Ереван, Айастан, 1989, 495 с.

Колмаков. Историческая армянская рота. "Наше время," Баку, 26.04.1910 г. "Вестник общественных наук," 1988, N 8.

Корсун Н.Г. Военный обзор Турецкого передового и Причерноморского (на участке Батум-Инеболи) театров, с сопредельными районами Закавказья и Персии. Тифлис, 1913.

--. Первая мировая война на Кавказском фронте. М., 1946.

--. Эрзерумская операция. М., 1961.

--. Эрзерумская операция: на Кавказском фронте мировой войны в 1915-1916 гг. М., Воениздат, 1938, 179 с.

Кочар М. Армяно-турецкие общественно-политические отношения и Армянский вопрос в конце XIX - начале XX веков. Ереван, ЕГУ, 1988, 308 с.

Краткiй путеводитель по городищу Ани (съ планомъ). Составилъ I.Орбели. Анiйская серiя N 4. С.-Петербургъ, тип. Императорской Академiи наукъ, 1910, 57 с.

Крестьянское движение в Армении в XIX в. Материалы по истории армянского народа, кн.1. Сост. В.А.Рштуни, ред. А.Р.Иоаннисян. Ереван, АН АрмССР, 1948.

Маевскiй В.Т. Ванский вилаетъ, военно-статистическое описание. Тифлисъ, канц.Главнонач. на Кавказе, 1901, 442 с.  

Махмурян Г.Г. Александрополь 1918-1920 гг. в документах Госдепартамента США и Национального архива Армении. Научные труды, Ширакский Центр арменоведческих исследований НАН РА, т.XIX. Гюмри, 2016, с.104-113.

--. Американские миссионеры о проблемах помощи и репатриации западных армян (по архивным документам 1919-1922 гг.). "Вестник общественных наук," 2015, N 1, с.54-69.

--. Англо-американские противоречия и Республика Армения в 1918-1920 гг. "США - Канада: экономика, политика, культура," М., 2000, N 3, с.84-99.

--. Армения в политике США 1917-1923 гг. Ереван, Институт истории НАН Армении, 2018, 608 с.

--.[, Закарян А.А.] Армения в политических взглядах Теодора Рузвельта. "Историко-филологический журнал," 2017, N 2, с.32-45.

--. Армения и ее территориальный вопрос на Парижской мирной конференции (18 января - 28 июня 1919 г.). "Историко-филологический журнал," 2018, N 3, с.104-124.

--. Армянская дипломатия в июле-августе 1919 г. Парижское продолжение после Версальского договора. В: Вопросы истории Армении. Сборник научных статей, N 9. Ин-т истории НАН РА. Ереван, НАН РА, 2008, с.218-231.

--. Армянская дипломатия на I Лондонской конференции и вопросы границ (12 февраля - 10 апреля 1920 г.). "Вестник общественных наук," 2017, N 2, с.48-69.

--. Армянская тематика в британской политике (в свете константинопольских событий 1919-1920 гг.). "Вестник общественных наук," 2011, N 1-2, с.363-382.

--. Армянский вопрос на Парижской мирной конференции и британская политика (январь-март 1919 г.). "Вестник архивов Армении," 2006, N 2, с.127-137.

--. Архив Уинстона Черчилля об Андранике Озаняне. "Вестник общественных наук," 2007, N 2, с.102-111.

--. Брестский мир 1918 г. в оценке современников и армянской историографии. "Историко-филологический журнал," 2012, N 2, с.46-62.

--. Великобритания и Республика Армения 1918-1920 гг. Опыт имперской Восточной политики в Закавказье и на Парижской мирной конференции. Доклад на Международной конференции "Республика Армения 1918-1920 гг. Взгляд через 75 лет." Калифорнийский ун-т Лос-Анджелеса, Лос-Анджелес, 28-29 мая 1993 г. В: "Кантех." Сборник научных трудов, кн.1 (38). Лингвистический университет "Интерлингва." Ереван, Асогик, 2009, с.147-157.

--. Вопросы новой истории Армении в современной историографии США. В: Новая история Армении в трудах современных зарубежных авторов. Ереван, НАН Армении, 1993, с.115-158, 264-272.

--. Губернаторство Карабах-Зангезур и британская политика 1918-1919 гг. в Карабахе. Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան։ Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողովի նյութերը։ ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ ԳԱԱ, ԵՊՀ, ԼՂՀ Կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Արցախի Պետական համալսարան։ Երևան, Գիտություն, 2007, էջ 150-174։

--. Дипломатия Республики Армения в январе-апреле 1920 г. "Историко-филологический журнал," 2007, N 2, с.82-96.

--. К теории и терминологии геноцида. Доклад на I Международной конференции "Геноцид армян - история, теория, политическая ответственность." Ереван, 17-21 апреля 1990 г. "Вестник общественных наук," 1998, N 1, с.76-89.

--. Лига Наций, Армянский вопрос и Республика Армения. Ереван, Артагерс, 1999, 175 с.

--. Лига Наций, Армянский вопрос и Республика Армения. "Армянскiй вестникъ." М., 2001, N 1-2, c.116-134; 2002, N 1-2, c.114-132.

--. Лондонский договор 26 апреля 1915 г. на Парижской мирной конференции (апрель-май 1919 г.). Доклад на Международной конференции, посвященной 120-летию интернационализации Армянского вопроса. Университет "Рачья Ачарян." Ереван, 6, 23-24 ноября 1998 г. В: Вопросы истории Армении. Сборник научных статей, N 8. Ин-т истории НАН РА. Ереван, НАН РА, 2007, с.252-274.

--. Нахичеванская область в контексте Московского договора и русско-турецко-азербайджанских отношений 1920-1921 гг. "Вестник общественных наук," 2021, N 2, с.9-36.

--. Обсуждение вопроса об армянском мандате и его границах на последних слушаниях в Сенате США 1 июня 1920 г. "Историко-филологический журнал," 2017, N 3, с.74-90.

--. Организационная, гуманитарная и политическая деятельность Верховного комиссара Союзников В.Гаскеля в Армении в 1919 г. Вопросы истории Армении. Сборник научных статей, N 18. Ереван, Ин-т истории НАН РА, 2017, с.49-75.

--. От Брест-Литовского мира к Мудросскому перемирию: история невыполнения договоров. "Вестник общественных наук," 2013, N 1, с.21-39.

--. От Сардарапата до Батума: армянская эпопея и период полураспада Четверного союза (апрель - июль 1918 г. ). "Историко-филологический журнал," 2019, N 3, с.83-95.

--. Пограничные проблемы Республики Армения и британская политика. Диалог исследователей. "Вестник общественных наук," 2007, N 3, с.230-245.

--. Политика Великобритании в Армении и Закавказье в 1918-1920 гг. Бремя белого человека. Ереван, Лусакн, 2002, 310 с.

--. Попытки регионального сотрудничества и II конференция Закавказских республик (9-22 апреля 1920 г.). "Историко-филологический журнал," 2010, N 3, с.54-71.

--. Проблема Начихевана в американской политике (1919-1920 гг.). "Историко-филологический журнал," 2018, N 1, с.35-55.

--. Севрский договор и Республика Армения в политике США 1919-1920 гг. "Вестник общественных наук," 2019, N 2, с.72-245.

--. Социальный кризис, дилеммы внешней политики и угроза геноцида. Доклад на Международной конференции по проблемам геноцида. Ереван, 21-23 апреля 1995 г. В: "Кантех." Сборник научных трудов, кн.4 (33). Лингвистический университет "Интерлингва." Ереван, Асогик, 2007, с.142-155.

--. Тема геноцида армян в американской историографии (1985-1994 гг.). "Историко-филологический журнал," 1995, N 1, с.39-52; N 2, с.33-40.

--. Тема уничтожения города Шуши и геноцида его армянского населения 23-26 марта 1920 г. в отечественной и зарубежной историгорафии. Ադրբեջանի ցեղասպանական վարքը. պատմություն և արդիականություն (իրավաքաղաքական գնահատականից մինչև միջազգային դաատարան)։ Միջազգային առցանց գիտաժողով՝ նվիրված Շուշիի հայ բնակչության ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին (Շուշի, 2020թ., հուլիսի 15-16), զեկուցումների ժողովածու։ Կազմ. և խմբ.Մ.Ա.Հարությունյան։ Երևան, Էդիթ պրինտ, 2021, էջ 423-442։

--. Трагедия города Шуши 23-26 марта 1920 г. в отечественной и зарубежной историографии. "Историко-филологический журнал," 2021, N 2, с.112-133.

--.[, Трубайчук А.Ф.] Тред-юнионы и политика консервативного правительства Великобритании в 1970-1974 гг. Социальная природа буржуазных партий в совоременном капиталистическом мире. Сборник научных трудов. Ин-т социальных и экономических проблем зарубежных стран АН УкрССР. Киев, Наукова думка, 1980, с.143-161.

--. Шуши 1919-1920 гг. в документах Государственного департамента США и Национального архива Армении. Ադրբեջանի պետական ահաբեկչության եվ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի զեկուցումներ։ Խմբ. Մ.Ա.Հարությունյան: Շուշի, Կաճառ, գիրք 4, 2010, էջ 61-74:

Мелик-Шахназаров З.С. Записки карабахского солдата: воспоминания участника событий 1918-1920 гг. в Нагорном Карабахе. М.-Ереван, Шварц, 1995, 69 с.

Микаелян В.А., Закарян А.А. Поручик Колмаков о деятельности Андраника  1918 г. "Вестник общественных наук," 1988, N 8.

Мосесова И.М. Армяне Баку: бытие и исход. Документы. Свидетельства очевидцев. Газетные и журнальные публикации. Факты и комментарии к ним. Ереван, Айастан, 1998, 335 с.

Нагорный Карабах в 1918-1923 гг. Сборник документов и материалов. Под ред. В.Микаеляна. Ереван, НАН РА, 1992, 754 с.

Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Документы и комментарии. Сост.Ю.Г.Барсегов. В 2-х т., т.I. М., Кругъ, 2008, 944 с.

--. Т.II Комментарии к документам. М., Мелихово, 2009, 480 с.

Нерсисян М.Г. Неопровержимые документы о геноциде армян. Ереван, Гитутюн, 2005, 331 с.

--. Страницы из новой истории армянского народа. Сб. статей. Ереван, АН АрмССР, 1982, 406 с.

--., Арутюнян А., Мурадян Д. Материалы о генерале Андранике. "Историко-филологический журнал," 1981, N 4.

--. Об Армянском вопросе и армянских добровольцах (1912-1915 гг.). "Историко-филологический журнал," 1991, N 2, c.205-215.

Новая история Армении в трудах современных зарубежных авторов. Ред. Р.Г.Саакян. Ереван, НАН Армении, 1993, 287 с.

Оборона Вана. М., 1917.

Ованнисян Ричард Г. Международные отношения Республики Армения 1918-1920 гг. Пер.с англ. Г.Г.Махмурян. Ин-т истории НАН Армении. Ереван, Тигран Мец, 2007, 912 с.

Письма А.И.Хатисяна А.О.Оганджаняну. Изд. О.С.Баликян. "Вестник общественных наук," 1996, N 3, с.197-212.

Письма О.М.Качазнуни А.И.Хатисяну. Изд. О.С.Баликян. "Вестник архивов Армении," Ереван, 1991, N 3, с.92-126.

Погосян А.П. Карсская область в составе России. Ереван, Айастан, 1983, 288 с.

Положенiе о размежеванiи Закавказскаго края. Тифлисъ, типографiя Главнаго управленiя наместника кавказскаго, 1861, 78 с.

Рштуни В.А. Крестьянская реформа в Армении в 1870 г. Ереван, АН АрмССР, 1947, 364 с.

Саакян Р.Г. Анкарский договор 1921 года и судьба Киликийских армян. "Историко-филологический журнал," 1984, N 2, с.132-145.

--. Франко-турецкие отношения и Киликия в 1918-1923 гг. Ереван, АН АрмССР, 1986, 283 с.

Самооборона армян Кировабада в 1988-1989 гг. глазами очевидцев. Сост. Григорий Оганезов, Грануш Харатян. Ереван, Гитутюн, 2014, 533 с.

Саркисян Г. Население Нагорного Карабаха за 100 лет (1823-1923 гг.). (Этнодемографическое исследование.). «Հայագիտության հարցեր», Երևան, 2016, հ.2, էջ 59-81:

Саркисян Е.К. Политика османского правительства в Западной Армении. Ереван, АН АрмССР, 1972, 330 с.

Экспансионистская политика османского правительства в Западной Армении. Ереван, АН АрмССР, 1972, 330 с.

Степанян А.А. К государственной политике царя Артавазда II. "Историко-филологический журнал," 1989, N 2, с.40-54.

Степанян Ст.С. Армения в политике империалистической Германии (конец XIX - начало XX века). Ереван, Айастан, 1975, 242 с.

Сумгаит… Геноцид… Гласность? Сост. Г.Б.Улубабян, С.Т.Золян, А.А.Аршакян. Ереван, Знание, 1989, 63 с.

Сумгаитская трагедия в свидетельствах очевидцев, Кн. 1-ая. Сост. и ред. С.Шахмурадян. Ереван, Армянский фонд культуры, 1989, 429 с.

Товмасян А. Хроника лихолетья (1988-19987). Ереван, ВА-ГА, 2017, 520 с.

Трапезундская и Батумская мирные конференции: февраль - май 1918 г. Документы и материалы. Под ред. Ир.Якобашвили. Тбилиси, Ин-т истории Грузии XX в., 2018, 466 с.

Туманян М.Г. Дипломатическая история Республики Армения 1918-1920 гг. Ереван, Национальный архив Армении, 2012, 471 с.

Фокке Д.Г. На сцене и за кулисами Брестской трагикомедии (мемуары участника Брест-Литовских мирных переговоров). "Архив русской революции," Берлин. 1930, т.XX, с.5-207.

Худавердян К.С. Культурная революция в Советской Армении, 1920-1940. Ереван, АН АрмССР, 1966, 304 с.

Чалхушьянъ Гр. Красная книга. Ростовъ на Дону, Ашхатанкъ, 1919, 200 с.

Чальян М.Э. Освещение арцахского движения в армянской англоязычной прессе США (февраль 1988 - август 1990 гг.). Ереван, Ин-т истории НАН РА, 2006, 251 с.

Шаумян С.Г. Избранные произведения, в 2 т. М., Госполитиздат, 1958.

Шахатунянъ А. Административный переделъ Закавказскаго края. Тифлисъ, Ашхатаворъ, 1918, 206 с.

Шацилло В.К. Первая мировая война 1914-1918. Факты. Документы. М., Олма-Пресс, 2001, 480 с.