Գրքեր

Հայաստանը ԱՄՆ Պետական դեպարտամենտի 1917-1920թթ. փաստաթղթերում: Ժողովածուի կազմող ու ռուսերենի թարգմանիչ Գ.Գ.Մախմուրյան։ Խմբ.Վ.Ն.Ղազախեցյան, 2-րդ հրատ., լրաց.: Երևան, Լուսակն, 2012, 560  էջ։ ISBN 978-99941-73-63-1, 900 օրինակ, 60X84 1/16, փափուկ կազմով, 4.600 դրամ։ Ամբողջությամբ՝ www.academia.edu/34233869  Թվային տեքստը 800 դրամ։ Adobe Acrobat 7.0, PayPal, iDram։ ggmakhm@gmail.com

Գրքի մասին

 Հայաստանը ԱՄՆ Պետական դեպարտամենտի 1917-1920թթ. փաստաթղթերում: Ժողովածուի կազմող ու անգլերեն թարգմանիչ Գ.Գ.Մախմուրյան։ Խմբ.Վ.Ռ.Ագլյան: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2020, 560  էջ։ ISBN 978-9939-860-99-2, 1500 օրինակ, 60X84 1/16, փափուկ կազմով, 5.600 դրամ։ Ամբողջությամբ՝ www.academia.edu/12026790  Թվային տեքստը 800 դրամ։ Adobe Acrobat 7.0, PayPal, iDram։  ggmakhm@gmail.com

 

Մախմուրյան Գ.Գ. Ազգերի Լիգան, Հայկական հարցն ու Հայաստանի Հանրապետությունը: Երևան, Արտագերս, 1999, 176 էջ։ Խմբ.Ռ.Հովհաննիսյան։ ISBN 99930-71-00-6, 800 օրինակ,  60X84 1/16, փափուկ կազմով, ռուսերեն լեզվով, 1.200 դրամ։ Թվային տեքստը 500 դրամ։ Adobe Acrobat 7.0, PayPal, iDram, ggmakhm@gmail.com

Մախմուրյան Գ.Գ. Հայաստանը ԱՄՆ-ի քաղաքականության ոլորտում 1917-1923թթ.: Երևան, Հայաստանի ԳԱԱ Պատմության ին-տ, 2018, 608 էջ։ Խմբ.Ա.Վ.Ղամբարյան։ ISBN 978-9939-860-71-8, 1.000 օրինակ, 60X84 1/16, փափուկ կազմով։, 6.300 դրամ։ Ամբողջությամբ՝ www.academia.edu/29683787 Թվային տեքստը 800 դրամ։ Adobe Acrobat 7.0, PayPal, iDram, ggmkhm@gmail.com

Մախմուրյան Գ.Գ. Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականութունը Հայաստանում եվ Անդրկովկասում 1918-1920թթ.: ճերմակամորթ մարդու բեռը: Հայաստանի ԳԱԱ Պատմության ին-տ, Երևան, հ-Գիրք, 2002, 325 էջ։ Գրախոս Օքսֆորդի համալսարանի դոկտոր Ա.Նասիբյան-էքմեքճյան։ ISBN 9930-892-7-3, 60X84 1/16, փափուկ կազմով, ռուսերեն լեզվով։ Ամբողջությամբ՝ www.academia.edu/34652296  Թվային տեքստը 500 դրամ, հայերեն լեզվով 700 դրամ։ Adobe Acrobat 7.0, PayPal, iDram, ggmakhm@gmail.com

 

Մախմուրյան Գ.Գ. Ինքնապաշտպանության կազմակերպման հարցերի քննարկումը Հայոց Ազգային խորհրդում (1917թ. նոյեմբեր - 1918թ. հունվար)։  Բանբեր Հայաստանի արխիվների: Գիտական ժողովածու։  Երևան, Ազգային արխիվի հրատ., 2014, № 122, էջ 158-111, 77 էջ։  ISBN 0321-0340, 300 օրինակ, 70X1001 1/16, փափուկ կազմով: Ամբողջությամբ՝ www.academia.edu/13535045  Թվային տեքստը 500 դրամ: Adobe Acrobat 7.0, PayPal, iDram, ggmakhm@gmail.com

Մախմուրյան Գ.Գ. Հայաստանի նոր պատմության հարցերը ԱՄՆ-ի արդի պատմագրության մեջ։ «Հայաստանի նոր պատմությունը արտասահմանյան արդի հեղինակների աշխատութուններում»։ Խմբ.Ռ.Գ.Սահակյան։ Երևան, Հայաստանի ԳԱԱ Արևելագիտության ին-տ, 1993, 286 էջ, էջ 115-158, 264-272։ ISBN 5-8080-0038-6, 500 օրինակ, 60X84 1/16, հաստ կազմով, ռուսերեն լեզվով: Թվային տեքստը 500 դրամ: Adobe Acrobat 7.0, PayPal, iDram, ggmakhm@gmail.com

Գրքի մասին

 

Մախմուրյան Գ.Գ. Հայաստանի սահմանի հարցով Վ.Վիլսոնի կոմիտեի գործունեությունը։ Հայաստանի սահմանի հարցով Վ.Վիլսոնի կոմիտեի զեկուցումը։ «Սեվրի պայմանագիրն ու ԱՄՆ նախագահ Վ.Վիլսոնի իրավարար վճիռը. քննական հայացք 100-ամյա հեռավորությունից»։ Խմբ.Գ.Ս.Խուդինյան։ Վէմ, մատենաշար թիւ 2։ Երևան, Լուսակն, 2020, 252 էջ, էջ 81-89, 90-98։ ISBN 978-9939-882-90-1, 500 օրինակ, 70X100 1/16, փափուկ կազմով: Թվային տեքստը 500 դրամ: Adobe Acrobat 7.0, PayPal, iDram, ggmakhm@gmail.com

Մախմուրյան Գ.Գ. Հոդվածներ «Հայկական հարց։ Հանրագիտարան» հատորի համար։ Երևան, Հայկական հանրագիտարան, 1996, 526 էջ։ Խմբագիր Կ.Ս.Խուդավերդյան։ 10.000 օրինակ, 84X108 1/16, հաստ կազմով։ ggmakhm@gmail.com

Մախմուրյան Գ.Գ. 1918-1920թթ. Հայաստանի Հանրապետությունը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականության մեջ: Ատենախոսություն: Հայաստանի ԳԱԱ Պատմության ին-տ, Երևան, հ-Գիրք, 2006, 327 էջ։ Թվային տեքստը 500 դրամ, Adobe Acrobat 7.0, PayPal, iDram, ggmakhm@gmail.com

Մախմուրյան Գ.Գ. 1918-1920թթ. Հայաստանի Հանրապետությունը  Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականության մեջ: Սեղմագիր: Պատմ. գիտ. դոկտ. ատենախոսություն: ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ին-տ, Երևան, 2007, 54 էջ։ Թվային տեքստը 500 դրամ, Adobe Acrobat 7.0, PayPal, iDram, ggmakhm@gmail.com

Աբրահամյան Հ.Բ. Խորհրդային Հայաստանը համազգային պայքարի տարիներին 1988-1990թթ.: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ին-տ, 2019, 384 էջ։ Պատասխանատու խմբագիր պ.գ.դ. Գ.Գ.Մախմուրյան: ISBN 978-9939-860-79-4, 100 օրինակ, 60X84 1/16, փափուկ կազմով, 3.600 դրամ։ Ամբողջությամբ՝ www.academia.edu/42291595 Թվային տեքստը 500 դրամ, Adobe Acrobat 7.0, PayPal, iDram, ggmakhm@gmail.com