Телеграмма комиссара Карсской области Г.Дзамояна - председателю закавказского правительства Е.П.Гегечкори; ф.4033, оп.2, д.909, л.2; Александрополь, 14 апреля 1918 г.

Доклад представителя Закавказского Русского национального совета Я.Маковского - народному комиссару по национальным делам И.Сталину; ф.4033, оп.2, д.916, л.103; д.916А, л.1-3; ЦГАОР СССР, ф.1318, оп.1, ед.хр.40, л.50-51; Москва, 19 апреля 1918 г.

Доклад представителя Закавказского Русского национального совета Я.Маковского - народному комиссару по военным делам; ф.4033, оп.2, д.916А, л.4-6; ЦГАОР СССР, ф.1318, оп.1, ед.хр.40, л.56-57; Москва, после 26 апреля1918 г. ст.стиля.

Հեռագիր՝ Վրաստանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Մ.Թումանյանից - արտգործմինիստր Ա.Խատիսյանին; N 248 թարգ. ռուսերենից; ֆ.200, ց.2, գ.3, թ.1; Թիֆլիս, 30 ապրիլի 1918թ.:

Телеграмма С.Шаумяна - И.Сталинуосква); ф.4007, оп.3, д.2, л.3-4; ЦПА ИМЛ, ф.461, ед.хр.22707, л.1; Баку, 10 июня 1918 г.

Письмо председателя Армянского национального совета А.Агароняна, председателя правительства Республики Армения О.Качазнуни, министра иностранных дел А.Хатисяна - персидскому имперскому правительству; ф.200, оп.1, д.35, л.1; Тифлис, 13 июня 1918 г.

Նամակ՝ Վրաստանում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչ Ա.Ջամալյանից - արտգործմինիստր Ա.Խատիսյանին (Երևան); N 273; ֆ.200, ց.2, գ.21, թ.4-6; Թիֆլիս, 7 օգոստոսի 1918թ.:

Նամակ՝ Արցախի շրջանային հրամանատարներ Ա.Շահնազարյանից և ուրիշներից - գեներալ-մայոր Ա.Օզանյանին; ֆ.370, ց.1, գ.40, թ.3; Արցախը կանչում էր Անդրանիկին։ (Փաստաթղթեր։) Երևան, Հայաստան, 1995, էջ 42-43; Շուշի, 3/16 դեկտեմբերի 1918թ.:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ինստրուկցիա - Փարիզի հաշտության կանֆերանսում Հայ պատվիրակության համար; ֆ.200, ց.2, գ.183, թ.7; Խատիսյան Ա. ՀՀ ծագումը եւ զարգացումը։ 2-րդ հրատ., Բեյրութ, Համազգային, 1968, էջ 117; Երևան, 7 դեկտեմբերի 1918թ.:

Նամակ՝ Ա.Ջամալյանից - Ֆ.Թախթաջյանին (Կոստանդնուպոլիս); գաղտնի; ֆ.4003, ց.2, գ.263, թ.101-105; ՀԱԱ ֆ.200, ց.1, գ.129, թ.16-17; Բաթում, 7 դեկտեմբերի 1918թ.:

Письмо капитана Борта и поручика Калмакова - редактору газеты “Знамя труда,” Баку, N 148; об Андранике; Баку, 7 декабря 1918 г. ”Кавказское слово.” Тифлис, N 269, 12 декабря 1918 г. Материалы о генерале Андранике. Публикация А.М.Нерсисяна, А.Арутюняна, Д.Мурадяна. «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1981 հ.4, էջ 242-248; 244-246:

Նամակ՝ Դիզակի և Վարանդայի հրամանատարության լիազորներ Ա.Շահնազարյանից և Տեր-Միքայիլովից - գեներալ-մայոր Ա.Օզանյանին; ֆ.370,  ց.1, գ.40, թ.4; Արցախը կանչում էր Անրանիկին։ (Փաստաթղթեր։) Երևան, Հայաստան, 1995, էջ 44-45; Շուշի, 12/25 դեկտեմբերի 1918 թ.:

Նամակ՝ գեներալ Հ.Բագրատունուց - Ա.Օզանյանին; ֆ.370, ց.1, գ.49, թ.1-3; Արցախը կանչում էր Անդրանիկին։ (Փաստաթղթեր։) Երևան, Հայաստան, 1995, էջ 46-48; Բաքու, 12/25 դեկտեմբերի 1918թ.:

Նամակ՝ Վարանդայի հրամանատար Ս.Շահնազարյանից - Ա.Օզանյանին; ֆ.370, ց.1, գ.38, թ.14-15; Արցախը կանչում էր Անդրանիկին։ (Փաստաթղթեր։) Երևան, Հայաստան, 1995, էջ 54-56; Շուշի, 6 հունվարի 1919թ.:

Զեկուցագիր՝ Վարանդայի հրամանատար Ս.Շահնազարյանից - Ա.Օզանյանին; ֆ.370, ց.1, գ.38, թ.16; Արցախը կանչում էր Անդրանիկին։ (Փաստաթղթեր։) Երևան, Հայաստան, 1995, էջ 56-58; Շուշի, 6 հունվարի 1919թ.:

Письмо командующего британскими войсками в Западном Закавказье генерал-майора Дж.Т.Форестьеокера - командиру IX турецкой армии Шефки-паше; ф.200, оп.1, д.92, л.454A-457; оп.2, д.39, л.8-13; FO 608/78, 342/1/6/3681; US NA, RG 256, 184.021/2; поезд, 7 января 1919 г.

Меморандум соглашения между командиром британской армии в Западном Закавказье Дж.Т.Форестьеокером - и министром иностранных дел РА С.Тиграняном; копия на русск.яз.; пер. с франц.яз.; ф.200, оп.1, д.92, л.451-453; оп.2, д.39, л.1-5; ф.4033, оп.2, д.964, л.46-49; Александрополь, 8 января 1919 г.

Письмо командующего британскими войсками в Западном Закавказье генерал-майора Дж.Т.Форестьеокера - министру иностранных дел РА С.Тиграняну; копия на русск.яз.; пер. с англ.яз.; ф.200, оп.1, д.92, л.35-47А, л.453А-454; оп.2, д.39, л.6-7;  ф.4033, оп.2, д.964, л.50-51; Александрополь, 8 января 1919 г.

Письмо министра-председателя РА О.Качазнуни  - всем Державам; N 54; ф.200, оп.1, д.35, л.38; Ереван, 9 января 1919 г.

Նամակ՝ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Շուշվա շրջանային կոմիտեից - Ա.Օզանյանին; ֆ.370, ց.1, գ.40, թ.7-9; Արցախը կանչում էր Անդրանիկին։ (Փաստաթղթեր։) Երևան, Հայաստան, 1995, էջ 59-62; Շուշի, 20 հունվարի/3 փետրվարի  1919թ.:

Նամակ՝ Հայ ազգային խորհրդի նախագահ Ե.Իշխանյանից - Ա.Օզանյանին; ֆ.370, ց.1, գ.38, թ.17-19; Արցախը կանչում էր Անդրանիկին։ (Փաստաթղթեր։) Երևան, Հայաստան, 1995, էջ 62-69; Շուշի, 28 հունվարի 1919թ.:

Համաձայնագիրը` ՀՀ կառավարության (արտգործմինիստր Ս.Տիգրանյանի) - և Նախիջևանի բրիտանական զինվորական կառավարչի (փոխ-գնդապետ Ֆ.Է.Լաութոնի) միջև; Նախիջևանից հայկական զորամիավորումները հանելու մասին; ֆ.200, ց.1, գ.45, մ.I, թ.78; Ավետիսյան Մ.Ն. Նախիջևանի պատմության վավերագրեր (1889-1920թթ.): «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»։ Երևան, 1996, N 3, էջ 186-196, էջ 192; 3 փետրվարի 1919թ.:

Рапорт N 21 начальника 2-й полевой радиостанции Ереванского радиотелеграфного отделения подпоручика Асатурова - начальнику отделения; ф.200, оп.1, д.35, л.161-162, 164; ф.4033, оп.2, д.962, л.163-167; д.964А, л.139-144; д.1000, л.2-6; Карс, 4 февраля 1919 г.

Беседа председателя правительства Грузии Н.Жордания - с генералом Дж.Т.Форестьеокером; ф.4033, оп.2, д.1001, л.1-23; ЦГАОР Гр.ССР, ф.24с, д.84, л.10-21; Тифлис, 15 февраля 1919 г.

Նամակ՝ ՀՀԴ Շուշվա շրջանային կենտրոնական կոմիտեից - Ա.Օզանյանին; ֆ.370, ց.1, գ.40, թ.15-17; Արցախը կանչում էր Անդրանիկին։ (Փաստաթղթեր։) Երևան, Հայաստան, 1995, էջ 91-99; Շուշի, 23 և 26 փետրվարի  1919թ.:

Նամակ՝ Երևանում բրիտանական Գերագույն կոմիսարի ներկայացուցիչ գեներալ Վ.Ասերից - արտգործմինիստր Ս.Տիգրայնյանին; ֆ.200, ց.1, գ.244, թ.2; Խատիսեան Ա.  Հայաստանի Հանրապետութեան ծագումն ու զարգացումը: 2-րդ տպագր.: Պէյրութ, Համազգային, 1968, էջ 179-180; Нагорный Карабах в 1918-1923 гг. Сб. док. и мат. Под ред. В.Микаеляна. Ереван, НАН РА, 1992, с.83-84; Երևան, 24 փետրվարի  1919թ.:

Нота грузинского министра иностранных дел Е.Гегечкори - министру иностранных дел Армении С.Тиграняну; О признании независимости РА с 8 марта 1919 г.; N 1664; ф.200, оп.1, д.35, л.50-50А; Тифлис, 8 марта 1919 г.; получено 17 марта 1919 г.

Телеграмма управляющего миссией РА в Грузии М.Туманяна - министру иностранных дел С.Тиграняну; ф.200, оп.1, д.35, л.48; Тифлис, 10 марта 1919 г.

Телеграмма управляющего миссией Армении в Грузии М.Туманяна - министру иностранных дел С.Тиграняну; вх.N 120; ф.200, оп.1, д.35, л.47; получено Ереван, 11 марта 1919 г.

Письмо N 1/976 генерала В.Бича из генерального штаба британских войск - председателю правительства Грузии Н.Жордания, и председателю правительства Армении О.Качазнуни; ф.4033, оп.2, д.1012, л. 1-2; Тифлис, 14 марта 1919 г 

Письмо секретаря дипломатической миссии министерства иностранных дел РА - секретариату МИДа; N 103; ф.200, оп.1, д.35, л.49; Тифлис, 14 марта 1919 г.; получено 17 марта 1919 г.

Докладная записка бывшего члена российской миссии европейской делегации М.И.Арзуманяна - министру иностранных дел Армении С.Тиграняну; В.секретно; ф.4033, оп.2, д.1013, л.1-10; Ереван, 22 марта 1919 г.

Письмо N 1/51 командующего британскими войсками в Закавказье генерала-майора В.М.Томсона - председателю  правительства Грузии Н.Жордания и дипломатическому представителю правительства РА в Тифлисе А.Хатисяну; ф.4033, оп.2, д.1012, л.3-5; ф.200, оп.1, д.92, л.235-235А; Тифлис, 14 апреля 1919 г.; получено 17 апреля.

Նամակ՝ Պողոս փաշա Նուբարից - պատրիարք Զավեն [Տեր-Եղիայանին] (Կոնստանդնուպոլիս); ֆ.200, ց.2, գ.50, թ.1-4; Փարիզ, 22 ապրիլի 1919թ.:

Письмо Дж.О.Уордропа - Н.Усуббековуаку); ф.4033, оп.2, д.1071, л.9; Тифлис, 22 апреля 1919 г.

Նամակ՝ Եվրոպայում ՀՀ ներկայացուցիչ Ա.Ահարոնյանից - արտգործմինիստր Ս.Տիգրանյանին; и на русск.яз.; ֆ.200, ց.2, գ.51, թ.1-9; Փարիզ, 24 ապրիլի 1919թ.:

Воспоминания служившего в личной охране Андраника в 1918-1919 гг. Торгома Галустовича Геворкяна; 1. Андраник протестует против лицемерной политики Англии; пер. с арм.; ф.370, оп.2, д.14, л.34-37; Материалы о генерале Андранике. Публикация М.Нерсисяна, А.Арутюняна, Д.Мурадяна. «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1981 հ.4, էջ 242-248; 242- 244; Б.м., апрель 1919 г.

Беседа председателя правительства Армении А.Хатисяна - с английским главнокомандующим на Востоке генералом Джилном; Ереван, 30 апреля 1919 г.; Отчет генерального секретаря МИДа А.Теркопяна; N 1542; ф.199, оп.1, д.12, л.148-150; ф.4033, оп.2, д.962, л.39-44; д.964А, л.43-50; д.1021, л.1-7; д.1023, л.1-6; от 6 мая 1919 г.

Նամակ՝ ՀՀ արտգործնախարարի տեղակալ Ա.Խատիսյանից - Փարիզում Հայկական պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանին; գաղտնի; N 1555; ֆ.200, ց.2, գ.55, թ.1-51; ֆ.4033, ց.2, գ.963, թ.30-136; Երևան, 6 մայիսի 1919թ.:

Հանդիպումը գեն.Դ.Շատլվորտի, որին ուղեկցում էր ՀՀ ներկայացուցիչ Հ.Արղությանը - Զանգեզուրի Խորհրդի նախագահ Սմբատ բեգ Մելիք-Ստեփանյանի, պրեզիդիումի անդամներ Արշակ Շիրինյանի, Արսեն Բակունցի և քարտուղար Եսայանի, Արսեն Շահմազյանի հետ; и на русск.яз.; ֆ.200, ց.2, գ.37, թ.9-17; ֆ.4033, ց.2, գ.962, թ.33-38; US NA, RG 256, 184.021/23; 184.01602/60; Գորիս,  9 մայիսի 1919թ.:

Беседа председателя правительства Грузии Н.Жордания - с генералом В.Бичем; ф.4033, оп.2, д.1001, л.26-29; ЦГАОР Гр.ССР, ф.24с, д.43, л.22-23; Тифлис, 16 мая 1919 г.

Письмо генерала В.Г.Бича из разведывательного (политического) отделения в Закавказье - А.Хатисянуреван); О посылке грузов для уральской добровольческой армии;N 1/3410 cекретно; ф.199, оп.1, д.12, л.112-133; ф.4033, оп.2, д.962, л.16; д.964А, л.18; д.1025, л.1; Тифлис, 19 мая 1919 г.

Беседа председателя правительства Грузии Н.Жордания - с генералом В.Бичем; ф.4033, оп.2, д.1001, л.30-42; ЦГАОР Гр.ССР, ф.24с, д.48, л.24-30; Тифлис, 24 мая 1919 г.

Միացեալ Հայաստանի անկախութեան յայտարարման ակտը; Акт провозглашения независимости объединенной Армении; на русск., англ., франц.яз.; ф.200, оп.1, д.35, л.65-71, 83-84; “The Trans-Caucasian Post.” Tiflis. N 26, 4.06.1919, p.1; Ереван, 28 мая 1919 г.

Письмо губернатора Карса С.Корганяна - министру-председателю РА А.Хатисяну; N 2267; секретно; ф.200, д.129, л.16-17; ф.4003, оп.2, д.964, т.II, л.153; Карс, 12 июля 1919 г.

Армянское представительство в Азербайджане - председателю делегации РА А.Агаронянуариж); на франц.яз.; ф.4033, оп.2, д.1038, л.1; ЦГАОР Азерб.ССР, ф.211с, оп.1, д.149, л.15; Баку, 23 июля 1919 г.

Представитель военного ведомства Армении при дипломатической миссии в Грузии генерал-майор И.А.Кишмишян - министру внутренних дел А.Хатисянуреван); ф.4033, оп.2, д.1039, л.1; Тифлис, 24 июля 1919 г.

Նամակ՝ Փարիզում ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանից - արտգործմինիստրին (Երևան); ֆ.200, ց.1, գ.290, թ.14-23; Փարիզ, 28 հուլիսի 1919թ.:

Նամակ՝ Փարիզում ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանից - արտգործմինիստրին (Երևան); ֆ.200, ց.1, գ.290, թ.24-28; Փարիզ, 30 հուլիսի 1919թ.:

Նամակ՝ Փարիզում ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանից - նախարարապետ Ա.Խատիսյանին (Երևան); ֆ.200, ց.1, գ.290, թ.31; Փարիզ, 5 օգոստոսի 1919թ.:

Նամակ` Փարիզում ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանից - արտգործնախարար և նախարարապետ Ա.Խատիսյանին (Երևան); ֆ.200, ց.1, գ.290, թ.32-34; Փարիզ, 6 օգոստոսի 1919թ.:

Նամակ` ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանից - նախարարապետ Ա.Խատիսյանին (Երևան); ֆ.200, ց.1, գ.290, թ.35; Փարիզ, 9 օգոստոսի 1919թ.:

Նամակ` ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանից - նախարարապետ Ա.Խատիսյանին (Երևան); ֆ.200, ց.1, գ.290, թ.39-40; Փարիզ, 15 օգոստոսի 1919թ.:

Նամակ՝ ՀՀ պատվիրակության ռազմական խորհրդական գեներալ Գ.Ղորղանյանից - բրիտանական ռազմական հետախուզության տնօրեն գեներալ Վ.Թվեյտսին (Լոնդոն); նաև անգլերեն; ֆ.370, ց.1, գ.62, թ.2-3Ա; Լոնդոն, 2 սեպտեմբերի 1919թ.:

Հուշագիր՝ ՀՀ պատվիրակության ռազմական խորհրդական գեներալ Գ.Ղորղանյանից - բրիտանական ռազմական հետախուզության տնօրեն գեներալ Վ.Թվեյտսին (Լոնդոն); նաև անգլերեն; ֆ.370, ց.1, գ.62, թ.4-11; Լոնդոն, 2 սեպտեմբերի 1919թ.:

Беседа министра иностранных дел Грузии Е.Гегечкори  - с чрезвычайным комиссаром Англии в Закавказье Дж.О.Уордропом; ф.4033, оп.2, д.1047, л.1-6; ЦГАОР Гр.ССР, ф.24с, д.43, л.5-7ΐ; Тифлис, 4 сентября 1919 г.

Նամակ` ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանից - նախարարապետ Ա.Խատիսյանին (Երևան); ֆ.200, ց.1, գ.290, թ.43-44; Փարիզ, 10 սեպտեմբերի 1919թ.:

Նամակ՝ բրիտանական ռազմական նախարարության գլխավոր շտաբի մայոր Ու.Գրիբբոնից - Մեծ Բիտանիայում Հայ ազգային պատվիրակության ներկայացուցիչ Ջ.Մալկոլմին (Լոնդոն); նաև անգլերեն; ֆ.370, ց.1, գ.62, թ.12-12Ա; Լոնդոն, 3 հոկտեմբերի 1919թ.:

Նամակ՝ բրիտանական ռազմական նախարարության գլխավոր շտաբի մայոր Ու.Գրիբբոնից - Մեծ Բիտանիայում Հայ ազգային պատվիրակության ներկայացուցիչ Ջ.Մալկոլմին (Լոնդոն); նաև անգլերեն; ֆ.370, ց.1, գ.62, թ.13-13Ա; Լոնդոն, 21 հոկտեմբերի 1919թ.:

Նամակ՝ Ֆորին օֆիսի աշխատակից Ջ.Թիլլիից - ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանին (Փարիզ); ֆ.200, ց.1, գ.290, թ.53; Լոնդոն, 21 նոյեմբերի 1919թ.:

Նամակ` ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանից - նախարարապետ Ա.Խատիսյանին (Երևան); N 63; ֆ.200, ց.1, գ.290, թ.54; Փարիզ, 22 դեկտեմբերի 1919թ.:

Նամակ` ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանից - նախարարապետ Ա.Խատիսյանին (Երևան); ֆ.200, ց.1, գ.290, թ.64-65; Փարիզ, 24 հունվարի 1920թ.:

Նամակ` ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանից - նախարարապետ Ա.Խատիսյանին (Երևան); ֆ.200, ց.1, գ.290, թ.66-67; Փարիզ, 24 հունվարի 1920թ.:

Նամակ՝ ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանից; ֆ.կ.4047, ց.1, գ.178, թ.5-6; Փարիզ, 22-26 հունվարի 1920թ.:

Նամակ՝ Մինիստրների խորհրդի նախագահ Ա.Խատիսյանից - ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա. Ահարոնյանին; Խատիսեան Ա.  Հայաստանի Հանրապետութեան ծագումն ու զարգացումը: 2-րդ տպագր.: Պէյրութ, Համազգային, 1968, էջ 199-203; Երևան, 6 փետրվարի 1920թ.:

Հեռագիր՝ ՀՀԴ Ամերիկեան Կեդրոնական Կօմիտէից; ֆ.4047, ց.1, գ.178, թ.7; Պօսթըն, 9 փետրվարի, 1920թ.:

Նամակ` ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանից - նախարարապետ Ա.Խատիսյանին (Երևան); ֆ.200, ց.1, գ.290, թ.68-85; Փարիզ, 19 մարտի 1920թ.:

Նամակ` ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանից - նախարարապետ Ա.Խատիսյանին (Երևան); ֆ.200, ց.1, գ.290, թ.87-95; Լոնդոն, 23 մարտի 1920թ.:

Официальный текст ноты В.Вильсона касательно Турции; Принято от радиостанции флота США; Перевод из “Near East Navy,” 4.04.1920; ф.200, оп.1, д.556, л.101-102ΐ; 31 марта 1920 г.

Նամակ` ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանից - նախարարապետ Ա.Խատիսյանին (Երևան); ֆ.200, ց.1, գ.290, թ.99-106; Լոնդոն, 8 ապրիլի 1920թ.:

Նամակ՝ ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանից - նախարարապետ Ա.Խատիսյանին (Երևան); ֆ.200, ց.1, գ.290, թ.107-108; Լոնդոն, 12 ապրիլի 1920թ.:

Նամակ` ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանից - նախարարապետ Ա.Խատիսյանին (Երևան); ֆ.200, ց.1, գ.290, թ.109; Լոնդոն, 12 ապրիլի 1920թ. 

Նամակ՝ Վլադիկավկազում ՀՀ հյուպատոս Հ.Ք.Սառիկյանից - Վրաստանում Հայասստանի դիվանագիտական ներկայացուցչին; ֆ.1022, ց.5, գ.363, թ.1; Վլադիկավկազ, 12 ապրիլի 1920թ.:

Письмо А.Хатисяна - министру-председателю РА А.Оганджаняну; ф.200, оп.1, д.516, л.66-67A; Письма А.И.Хатисяна А.О.Оганджаняну. Изд. О.С.Баликян. “Вестник общественных наук,” 1996, N 3, с.203; Александрополь, 17 мая 1920 г.

Письмо дипломатического представителя ΐрмянской национальной делегации в Великобритании Джалькольма - дипломатическому представителю РА в Тифлисе Т.Бекзадяну; ф.200, оп.1, д.588, л.17-18, 20, 183; Лондон, 17 мая 1920 г.

Письмо А.Хатисяна - министру-председателю РА А.Оганджаняну; ф.200, оп.1, д.516, л.80-81A; Письма А.И.Хатисяна А.О.Оганджаняну. Изд. О.С.Баликян. “Вестник общественных наук,” 1996, N 3, с.203-204; Тифлис, 20 мая 1920 г.

Письмо А.Хатисяна - министру-председателю РА А.Оганджаняну; ф.200, оп.1, д.516, л.76-79А; Письма А.И.Хатисяна А.О.Оганджаняну. Изд. О.С.Баликян. “Вестник общественных наук,” 1996, N 3, с.204-206; Тифлис, 21-22 мая 1920 г.

Письмо министра-председателя РА А.Оганджаняна и министра финансов А.Гюльханданяна - правительству Великобритании, в Форин оффисондон); ф.200, оп.1, д.588, л.134; Ереван, 11 июня 1920 г.

Զեկուցում՝ կապիտան Ջ.Ֆ.Գրեյսիից - բրիտանական Գերագույն կոմիսար Ջ. դը Ռոբեկին;  1920թ. հուլիսի 19-ին, Հայաստանի մինիստր-նախագահ Հ.Օհանջանյանի հետ հանդիպման մասին; ֆ.4043, ց.2, գ.964, հ.II, թ.164-170; Երևան, 21 հուլիսի 1920թ.:

Письмо бригадного генерала В.Бича - особому представителю правительства РА в Союзных Державах А.Хатисяну; ф.200, оп.1, д.588, л.137-137А; Сакселвуд, 3 августа 1920 г.

Отчет командующего войсками РА генерала Т.Назарбекяна - министру иностранных дел А.Оганджанянуреван) секретно; ф.200, оп.1, д.588, л.174; Ереван, 20 августа 1920 г.

Телеграмма дипломатического представителя РА в Константинополе Ф.Тахтаджяна - генеральному консулу  РА в Батуме Атабекяну; ф.200, оп.1, д.588, л.106-107; Константинополь, 4 сентября 1920 г.

Նամակ՝ Ս.Շաթիրյանից - ֆինանսների նախարար Ա.Գյուլխանդանյանին; «Նոր աշխարհ»։ Թիֆլիս, 1922թ., հ.1; ֆ.4047, ց.1, գ.183, թ.2-7; 22 հոկտեմբերի  1920թ.:

Հեռագիր՝ Հ.Օհանջանյանից - գնդապետ Կ.Ստոուկսին (Թիֆլիս) շտապ; ֆ.200, ց.2, գ.72, թ.15; Երևան, 31 հոկտեմբերի 1920թ.:

ՀՀ կառավարության իշխանությունից հրաժարվելու Ակտ; ֆ.4043, ց.2, գ.1153, թ.1; Երևան, 2 դեկտեմբերի 1920թ.:     ...